Ogłoszenie nr 309190 - 2016 z dnia 2016-09-15 r.
Warszawa: Usługi tłumaczenia specjalistycznego -naukowego pisemnego i ustnego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, krajowy numer identyfikacyjny 17823500000, ul. ul. Górczewska  8, 01180   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo , tel. 22 241 71 00, e-mail zamowienia@ibe.edu.pl, faks 22 241 71 11.
Adres strony internetowej (URL): www.ibe.edu.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Adres:
Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi tłumaczenia specjalistycznego -naukowego pisemnego i ustnego.
Numer referencyjny: Znak sprawy: IBE/7/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje usługę tłumaczenia specjalistycznego/naukowego pisemnego i ustnego z języków obcych na język polski, a także z języka polskiego na języki obce dla Instytutu Badań Edukacyjnych oraz na potrzeby realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79530000-8
Dodatkowe kody CPV:79540000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 143990.00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 tys po spełnieniu warunków opisanych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 18

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.; Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usług, w tym: a. co najmniej dwóch usług tłumaczenia ustnego symultanicznego na konferencji międzynarodowej nie krótsze niż 4 godziny zegarowe każda; b. co najmniej jednej usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język obcy lub odwrotnie, o sumarycznej wartości dla wszystkich tłumaczeń nie mniejszej niż 50 000 zł, brutto (a w przypadku, jeżeli wartość zamówienia została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość 50 000 zł wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia). B. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: przynajmniej 13 tłumaczami w tym: - 4 tłumaczami wykonującymi tłumaczenia ustne (j. angielski: 2, j. francuski: 1, j. niemiecki: 1); - 6 tłumaczami wykonującymi tłumaczenia pisemne (j. angielski: 4, j. francuski: 1, j. niemiecki 1); - 3 tłumaczami przysięgłymi (po jednym tłumaczu z następujących języków: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki). Przy czym: a) tłumacze języka angielskiego wykonujący tłumaczenia pisemne (4 osoby), z których każdy: - posiada tytuł magistra filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej (z I lub II językiem angielskim) lub ukończone studia wyższa z dziedziny, z której będą wykonywane tłumaczenia w ramach zamówienia oraz ukończone podyplomowe studia dla tłumaczy języka angielskiego lub ukończone studia wyższe w kraju anglojęzycznym z dziedziny, z której będą wykonywane tłumaczenia w ramach zamówienia, - dokonał tłumaczenia co najmniej 3 tekstów (każdy tekst liczący co najmniej 18 000 znaków łącznie ze spacjami) z języka polskiego na język angielski lub odwrotnie, - w tym co najmniej 2 tłumaczy posiada w swoim dorobku co najmniej jedno tłumaczenie o charakterze specjalistycznym, które wydane zostało w formie publikacji naukowej papierowej lub elektronicznej o objętości nie mniejszej niż 32 000 znaków każda (min. 20 stron A4). b) tłumacze języka angielskiego wykonujący tłumaczenia ustne (2 osoby), z których każdy: - posiada tytuł magistra filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej (z I lub II językiem angielskim), - posiada doświadczenie w zakresie realizacji dwóch tłumaczeń ustnych symultanicznych z języka polskiego na język angielski lub odwrotnie w bloku minimum 3 godzinnym każde, - posiada doświadczenie w zakresie realizacji dwóch tłumaczeń ustnych konsekutywnych z języka polskiego na język angielski lub odwrotnie w bloku minimum 3 godzinnym każde; c) tłumacz języka francuskiego wykonujący tłumaczenia pisemne (1 osoba), który: - posiada tytuł magistra filologii francuskiej lub ukończone studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń w języku francuskim lub ukończone studia wyższa z dziedziny, z której będą wykonywane tłumaczenia w ramach zamówienia oraz ukończone podyplomowe studia dla tłumaczy z języka francuskiego, - dokonał tłumaczenia co najmniej 2 tekstów (każdy tekst liczący co najmniej 18 000 znaków łącznie ze spacjami) z języka polskiego na język francuski lub odwrotnie. d) tłumacz języka niemieckiego wykonujący tłumaczenia pisemne (1 osoba), który: - posiada tytuł magistra filologii niemieckiej lub ukończone studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń w języku niemieckim lub ukończone studia wyższa z dziedziny, z której będą wykonywane tłumaczenia w ramach zamówienia oraz ukończone podyplomowe studia dla tłumaczy z języka niemieckiego, - dokonał tłumaczenia co najmniej 2 tekstów (każdy tekst liczący co najmniej 18 000 znaków łącznie ze spacjami) z języka polskiego na język niemiecki lub odwrotnie. e) trzej tłumacze przysięgli, po jednym na każdy język – angielski, francuski, niemiecki, z których każdy posiada prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w myśl ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jedn. Dz.U. 2004 r., Nr 273, poz. 2702 z późn. zm.); f) tłumacz języka francuskiego wykonujący tłumaczenia ustne (1 osoba) posiadający tytuł magistra filologii francuskiej lub lingwistyki stosowanej (z I lub II językiem francuskim); g) tłumacz języka niemieckiego wykonujący tłumaczenia ustne (1 osoba) posiadający tytuł magistra filologii niemieckiej lub lingwistyki stosowanej (z I lub II językiem niemieckim). Wykonawca nie może wskazać tej samej osoby do spełnienia więcej niż jednego warunku. UWAGA - Pod pojęciami: Tłumaczenia specjalistyczne należy rozumieć tłumaczenia tekstów zawierających terminologię fachową w zakresie wykształcenia przynajmniej średniego w danej specjalności oraz teksty o charakterze naukowym (tj. spełniającym ostre kryteria poprawności, opisującym oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierającym w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac i podsumowujące je). Publikacja naukowa należy rozumieć artykuł w czasopiśmie naukowym lub w formie książki, spełniający określone, ostre kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, oraz - załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa wcześniej, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Wykaz usług podlegających ocenie (zgodnie ze wzorem nr 9 do SIWZ), w którym Wykonawca poda: a) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie tłumaczeń ustnych symultanicznych, tj. co najmniej dwie usługi (jednakże nie więcej niż 5 usług) tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka polskiego na język angielski lub odwrotnie na konferencji międzynarodowej, nie krótszą niż 4 godziny zegarowe każda; b) Doświadczenie tłumaczy w zakresie tłumaczeń ustnych symultanicznych tj. minimum dwóch tłumaczy (jednakże nie więcej niż 10 tłumaczy) ustnych symultanicznych języka angielskiego, z których każdy posiada doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej dwóch tłumaczeń ustnych symultanicznych z języka polskiego na język angielski lub odwrotnie na konferencjach międzynarodowych w blokach minimum 3 godzinnym każde; c) Doświadczenie tłumaczy w zakresie tłumaczeń o charakterze specjalistycznym, tj. co najmniej 2 tłumaczy języka angielskiego (jednakże nie więcej niż 10 tłumaczy), posiadających w swoim dorobku co najmniej jedno tłumaczenie (każdy tłumacz) o charakterze specjalistycznym z języka angielskiego na język polski lub odwrotnie w zakresie problematyki edukacji, szkolnictwa oraz metodologii badań, które wydane zostało w formie publikacji naukowej papierowej lub elektronicznej o objętości nie mniejszej niż 32 000 znaków każda (min. 20 stron A4). 2) Cenę brutto oraz ceny jednostkowe brutto, a także ceny całkowite brutto dla każdej pozycji stanowiące iloczyn cen jednostkowych wszystkich pozycji oraz ich szacunkowej ilości - tak jak to określono we wzorze Formularza Ofertowego, w tym wartość brutto autorskich praw majątkowych przenoszonych na Zamawiającego. UWAGA!!! Wykaz usług podlegających ocenie (złożony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
§ 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1 do SIWZ). 2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.; Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usług, w tym: a. co najmniej dwóch usług tłumaczenia ustnego symultanicznego na konferencji międzynarodowej nie krótsze niż 4 godziny zegarowe każda; b. co najmniej jednej usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język obcy lub odwrotnie, o sumarycznej wartości dla wszystkich tłumaczeń nie mniejszej niż 50 000 zł, brutto (a w przypadku, jeżeli wartość zamówienia została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość 50 000 zł wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia). B. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: przynajmniej 13 tłumaczami w tym: - 4 tłumaczami wykonującymi tłumaczenia ustne (j. angielski: 2, j. francuski: 1, j. niemiecki: 1); - 6 tłumaczami wykonującymi tłumaczenia pisemne (j. angielski: 4, j. francuski: 1, j. niemiecki 1); - 3 tłumaczami przysięgłymi (po jednym tłumaczu z następujących języków: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki). Przy czym: a) tłumacze języka angielskiego wykonujący tłumaczenia pisemne (4 osoby), z których każdy: - posiada tytuł magistra filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej (z I lub II językiem angielskim) lub ukończone studia wyższa z dziedziny, z której będą wykonywane tłumaczenia w ramach zamówienia oraz ukończone podyplomowe studia dla tłumaczy języka angielskiego lub ukończone studia wyższe w kraju anglojęzycznym z dziedziny, z której będą wykonywane tłumaczenia w ramach zamówienia, - dokonał tłumaczenia co najmniej 3 tekstów (każdy tekst liczący co najmniej 18 000 znaków łącznie ze spacjami) z języka polskiego na język angielski lub odwrotnie, - w tym co najmniej 2 tłumaczy posiada w swoim dorobku co najmniej jedno tłumaczenie o charakterze specjalistycznym, które wydane zostało w formie publikacji naukowej papierowej lub elektronicznej o objętości nie mniejszej niż 32 000 znaków każda (min. 20 stron A4). b) tłumacze języka angielskiego wykonujący tłumaczenia ustne (2 osoby), z których każdy: - posiada tytuł magistra filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej (z I lub II językiem angielskim), - posiada doświadczenie w zakresie realizacji dwóch tłumaczeń ustnych symultanicznych z języka polskiego na język angielski lub odwrotnie w bloku minimum 3 godzinnym każde, - posiada doświadczenie w zakresie realizacji dwóch tłumaczeń ustnych konsekutywnych z języka polskiego na język angielski lub odwrotnie w bloku minimum 3 godzinnym każde; c) tłumacz języka francuskiego wykonujący tłumaczenia pisemne (1 osoba), który: - posiada tytuł magistra filologii francuskiej lub ukończone studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń w języku francuskim lub ukończone studia wyższa z dziedziny, z której będą wykonywane tłumaczenia w ramach zamówienia oraz ukończone podyplomowe studia dla tłumaczy z języka francuskiego, - dokonał tłumaczenia co najmniej 2 tekstów (każdy tekst liczący co najmniej 18 000 znaków łącznie ze spacjami) z języka polskiego na język francuski lub odwrotnie. d) tłumacz języka niemieckiego wykonujący tłumaczenia pisemne (1 osoba), który: - posiada tytuł magistra filologii niemieckiej lub ukończone studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń w języku niemieckim lub ukończone studia wyższa z dziedziny, z której będą wykonywane tłumaczenia w ramach zamówienia oraz ukończone podyplomowe studia dla tłumaczy z języka niemieckiego, - dokonał tłumaczenia co najmniej 2 tekstów (każdy tekst liczący co najmniej 18 000 znaków łącznie ze spacjami) z języka polskiego na język niemiecki lub odwrotnie. e) trzej tłumacze przysięgli, po jednym na każdy język – angielski, francuski, niemiecki, z których każdy posiada prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w myśl ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jedn. Dz.U. 2004 r., Nr 273, poz. 2702 z późn. zm.); f) tłumacz języka francuskiego wykonujący tłumaczenia ustne (1 osoba) posiadający tytuł magistra filologii francuskiej lub lingwistyki stosowanej (z I lub II językiem francuskim); g) tłumacz języka niemieckiego wykonujący tłumaczenia ustne (1 osoba) posiadający tytuł magistra filologii niemieckiej lub lingwistyki stosowanej (z I lub II językiem niemieckim). Wykonawca nie może wskazać tej samej osoby do spełnienia więcej niż jednego warunku. UWAGA - Pod pojęciami: Tłumaczenia specjalistyczne należy rozumieć tłumaczenia tekstów zawierających terminologię fachową w zakresie wykształcenia przynajmniej średniego w danej specjalności oraz teksty o charakterze naukowym (tj. spełniającym ostre kryteria poprawności, opisującym oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierającym w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac i podsumowujące je). Publikacja naukowa należy rozumieć artykuł w czasopiśmie naukowym lub w formie książki, spełniający określone, ostre kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac. 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1 do SIWZ). 2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału określonych w §6 ust. 1 2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy pzp. 3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy pzp. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 pkt 1) - 3) muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek określony w ust. 4.2) i 4.3). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie spełnia”. 6. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w ust. 4.2) i 4.3), wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia: 1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 3) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 22a ustawy pzp oraz innych dokumentów zawierające co najmniej informacje wskazane w ust. 2, - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór informacji albo listy podmiotów stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. podpisaną Listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca, grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy albo podpisaną informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 8. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami art. 24a ust. 1 – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym czasie, nie krótszym niż 5 dni, przedstawiających stan aktualny na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, oraz - załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa wcześniej, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 8 pkt 1-3) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi odnośnie terminu wystawienia dokumentu określone w ust. 9 stosuje się. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa ust. 7,9-10, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 13. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczeń, w tym dotyczących podmiotów o których mowa w art. 22a ustawy, które powinny być przedstawione w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty. 14. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 15. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysięcy) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 18 1500 1012 1210 1000 1077 0000 z dopiskiem „Tłumaczenia ustne i pisemne” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pokój nr B12) przed upływem terminu składania ofert a kopie dołączyć do oferty lub też złożyć oryginał dokumentu w kopercie zawierającej ofertę wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 50
Doświadczenie50

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w następujących okolicznościach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT; 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego WER, w ramach którego realizowane jest Zamówienie; 3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego WER lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zmiany ilości tłumaczeń w poszczególnych rodzajach, trybach i językach przy czym zmiany tej nie uważa się za zmianę postanowień Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/09/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
</