Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora rolnictwa w Polsce (SRK dla Rolnictwa).

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).

W związku z udzielonymi odpowiedziami, zamawiający dokonał również modyfikacji treści SIWZ. Patrz załącznik nr 4.

W konsekwencji dokonanych zmian, Zamawiający podjął decyzję o przesunięciu terminu składania ofert. Ogłoszenie o zamówieniu zostanie zmodyfikowane odpowiednio.

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

  

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:14.11.2018   
Data udostępnienia: 14.11.2018   


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora rolnictwa w Polsce (SRK dla Rolnictwa).

   Znak sprawy: IBE/44/2018


Termin składania ofert upływa w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-10-19
Data udostępnienia:2018-10-19
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje