Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 20 części.


Wykonawcy

  

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania w odniesieniu do części 17 i 19.

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części nr 17 i 19 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 19.12.2018  

Data udostępnienia:19.12.2018 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  
Informacje zmodyfikował 

 

 

 

Data wytworzenia: 18.12.2018
Data udostępnienia: 18.12.2018


 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji w § 14 SIWZ w zakresie liczenia punktów w kryterium ,,Okres udzielenia gwarancji" w odniesieniu do części nr 12 i nr 16 oraz dokonuje drobnej modyfikacji w zakresie projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Nowa wersja SIWZ stanowi załącznik nr 1 do Odpowiedzi na pytania, a nowa wersja projektu umowy stanowi załącznik nr 2 do Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 03). 
 
  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 14.12.2018 

 

Data udostępnienia: 14.12.2018


 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 20 części.

Znak sprawy: IBE/34/2018

 
                 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-12-10
Data udostępnienia:2018-12-10

Dodatkowe informacje