Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem) - II postępowanie

Wykonawcy

Uzupełnienie dokumentacji przetargowej

 

Zamawiający,  w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, publikuje niniejszym aktualną wersję Opisu Przedmiotu Zamówienia (patrz załącznik nr 3).

W konsekwencji przedmiotowego uzupełnienia, zgodnie z wymogami art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy pzp, Zamawiający przesuwa termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 25.01.2019 roku, godz. 12.00. Otwarcie będzie miało miejsce tym samym dniu o godz. 12.30.

 


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:09.01.2019  

Data udostępnienia: 09.01.2019  

 Wykonawcy

Wyjaśnienie

Mając na względzie zapisy par. 7 ust. 6 SIWZ, Zamawiający informuje że wszelkie informacje i oprogramowania (aplikacja do szyfrowania, klucz publiczny) niezbędne do przygotowania, zaszyfrowania i złożenia oferty zostały opublikowane na MiniPortalu.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z ewentualnymi błędami związanymi z kopiowaniem tych informacji i oprogramowania, Zamawiający zaniechał załączania tych elementów do SIWZ.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:09.01.2019  

Data udostępnienia: 09.01.2019  

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem) - II postępowanie

   Znak sprawy: IBE/55/2018

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-12-18
Data udostępnienia:2018-12-18
Data modyfikacji:
 

Dodatkowe informacje