Opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:11.01.2019  

Data udostępnienia: 11.01.2019  

 Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 5).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:10.01.2019  

Data udostępnienia: 10.01.2019  

 Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:09.01.2019  

Data udostępnienia: 09.01.2019  Wykonawcy

Wyjaśnienie

 

 

Mając na względzie zapisy par. 7 ust. 6 SIWZ, Zamawiający informuje że wszelkie informacje i oprogramowania (aplikacja do szyfrowania, klucz publiczny) niezbędne do przygotowania, zaszyfrowania i złożenia oferty zostały opublikowane na MiniPortalu.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z ewentualnymi błędami związanymi z kopiowaniem tych informacji i oprogramowania, Zamawiający zaniechał załączania tych elementów do SIWZ.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:09.01.2019  

Data udostępnienia: 09.01.2019  


Wykonawcy

Sprostowanie 

 

 

Zamawiający,  niniejszym dokonuje sprostowania treści tabel znajdujących się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (na s.3), w odniesieniu do rekomendowanej długości opisu kwalifikacji. 

Zgodnie z zapisami pkt. 5.3 OPZ - rekomenduje się, aby jeden opis kwalifikacji mieścił się w zakresie 1000-1500 znaków, a nie "słów" jak to wskazano pomyłkowo w tabelach.


Jednocześnie, Zamawiający publikuje poradnik " Przygotowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego - wytyczne wraz z przykładami opisów" - o której mowa w str. 2 i 6 OPZ.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:08.01.2019  

Data udostępnienia: 08.01.2019  Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego

   Znak sprawy: IBE/53/2018

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-12-22
Data udostępnienia:2018-12-22
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje