Druk, magazynowanie i dystrybucja publikacji oraz innych materiałów IBE.

Wykonawcy

 Modyfikacja SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ poprzez dodanie zapisu odnośnie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zapisu do wskazania adresu skrzynki ePUAP Wykonawcy zgodnie z par. 10 ust. 1 SIWZ .

Zamawiający niniejszym publikuje nową wersję Formularza ofertowego (patrz załącznik nr 03). 

  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 20.02.2019 

 

Data udostępnienia: 20.02.2019 

 


Wykonawcy

Wyjaśnienie

Mając na względzie zapisy par. 7 ust. 6 SIWZ, Zamawiający informuje że wszelkie informacje i oprogramowania (aplikacja do szyfrowania, klucz publiczny) niezbędne do przygotowania, zaszyfrowania i złożenia oferty zostały opublikowane na MiniPortalu.

 

W celu ograniczenia ryzyka związanego z ewentualnymi błędami związanymi z kopiowaniem tych informacji i oprogramowania, Zamawiający zaniechał załączania tych elementów do SIWZ.Mając na względzie zgłaszane wątpliwości co do sposobu sporządzenia oferty, w szczególności sposobu rozumienia postanowień §10 ust. 2 SIWZ zdanie ostatnie tj.  

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z zastrzeżeniem próbki druku opisanej w ust. 16, która winna być dostarczona do siedziby Zamawiającego, przed terminem składania ofert.  

Wyjaśniamy, w ślad za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 4 stycznia 2019 (Sygn. akt 2611/18, że z treści art. 10a ust. 5 ustawy pzp

Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

oraz rozporządzeń wykonawczych przywołanych w wyroku wynika, iż niedopuszczalnym jest przygotowanie i złożenie oferty oraz innych przywołanych w ustawie dokumentów (o których mowa w art. 25a ustawy pzp), w taki sposób że dokument taki zostanie wydrukowany i podpisany w sposób tradycyjny przez osobę upoważnioną, a następnie tak sporządzony dokument zostaje zeskanowany np. do pdf i następnie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składanym przez tę samą lub inną upoważnioną do reprezentacji podmiotu osobę.

 

Taka oferta będzie traktowana jako „elektroniczna kopia” poświadczona elektronicznym kwalifikowanym podpisem „za zgodność z oryginałem” (papierowym), a tym samym nie będzie ona spełniać wymogu dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak dla ważności dokumentu ( w tym oferty) wymaga ustawa. 

 

Dokumenty o który mowa w art. 10a ustawy winny  mieć postać elektroniczną, tj. wersja elektroniczna dokumenty winna być podpisana  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie złożona wraz z innymi dokumentami  za pośrednictwem MiniPortalu. W odniesieniu do publikacji określonych w par. 10 ust. 15 SIWZ nie znajduje zastosowania wymóg przekazania ich w formie elektronicznej. Działając w oparciu o przepis art. 10c ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający, ze względu na wymóg przedstawienia próbki (publikacji), której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, odstępuje w tej części od wymogu jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:20.02.2019  

Data udostępnienia: 20.02.2019  


 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Druk, magazynowanie i dystrybucja publikacji oraz innych materiałów IBE.

   Znak sprawy: IBE/2/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-02-06
Data udostępnienia:2019-02-06

Dodatkowe informacje