Warszawa: Decyzje edukacyjno - zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych. Znak sprawy: IBE/79/D/2014
Numer ogłoszenia: 325478 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych , ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Decyzje edukacyjno - zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych. Znak sprawy: IBE/79/D/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Głównym celem planowanych badań jest opisanie, jak przebiegają procesy decyzyjne uczniów szkół gimnazjalnych, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia, z uwzględnieniem momentu przejścia z poziomu edukacji gimnazjalnej na poziom edukacji ponadgimnazjalnej. Badanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne: 1. Rekonstrukcja etapów procesów decyzyjnych osób podejmujących decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. 2. Określenie potrzeb osób (rodzice, nauczyciele i doradcy) dotyczących zakresu wiedzy, stosowanych narzędzi i umiejętności ważnych w procesie wspierania podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych. 3. Zbadanie przekonań respondentów z pkt 1 i 2 na temat roli i metod pracy doradców zawodowych Na badanie jakościowe składa się realizacja w dwóch lokalizacjach (Tarnów i Słupsk): 4. wywiadów grupowych wśród uczniów II i III klasy gimnazjów oraz I klasy liceów ogólnokształcących oraz techników (łącznie 14 FGI) 5. wywiadów indywidualnych z uczniami klas III gimnazjum, uczniami klas I liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych (łącznie 14 IDI) 6. wywiadów indywidualnych z rodzicami uczniów klas III gimnazjum, rodzicami uczniów klas I liceów ogólnokształcących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych (łącznie 14 IDI) Uwaga. W Tarnowie wywiady jakościowe będą moderowane przez przedstawiciela Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5, 79.31.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 18 1500 1012 1210 1000 1077 0000 z dopiskiem >Badanie - decyzje edukacyjno-zawodowe< 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 1) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 2) dokumenty te zostaną złożone w oryginale.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT; 2. nastąpi zmiana osoby kierującej realizacją zamówienia w związku z wnioskiem Zamawiającego. W takim przypadku istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 dni robocze. 3. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 4. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. 9. W ofercie Wykonawca zawrze: a) całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia (cyfrowo i słownie), w tym wartość autorskich praw majątkowych, a także ceny brutto poszczególnych elementów zamówienia - tak jak to określono we wzorze Formularza Ofertowego; ponadto: b) opis sposobu pozyskania zgód od rodziców uczniów mających wziąć udział w badaniu c) opis sposobów niematerialnych zachęt związanych z tematem badania mających na celu zmotywowanie uczestników do wzięcia udziału w badaniu (w odniesieniu do uczniów klas III gimnazjum) d) propozycję 2 narzędzi badawczych, tj modułów i kluczowych pytań w scenariuszu rozmowy dla wywiadu grupowy z uczniami klas III gimnazjum oraz wywiad indywidualnego z rodzicem ucznia klasy III gimnazjum Brak któregokolwiek z elementów opisanych w niniejszym punkcie, z zastrzeżeniem art. 87 uPzp skutkuje niezgodnością treści oferty z treścią SIWZ i powoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 uPzp. 2. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu: >Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego< finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie