Ogłoszenie nr 327908 - 2016 z dnia 2016-10-20 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 325256 - 2016
Data: 17/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy numer identyfikacyjny 17823500000, ul. ul. Górczewska  8, 01180   Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.
Adres strony internetowej (url): www.ibe.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: W ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanym dalej projektem ZSK, planuje się organizację w terminie do 31.12.2016 - 27 spotkań jednodniowych oraz 4 spotkań dwudniowych w Warszawie i miastach wojewódzkich. W ramach zamówienia Wykonawca odpowiedzialny będzie m.in. za zapewnienie i właściwe wyposażenia miejsca spotkania, noclegów, wyżywienia. Wykonawca uczestniczył będzie również w niektórych aspektach rekrutacji, zapraszania oraz rozliczania kosztów uczestników. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: W ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanym dalej projektem ZSK, planuje się organizację w terminie do 31.12.2016 - 32 spotkań jednodniowych oraz 20 spotkań dwudniowych w Warszawie i miastach wojewódzkich. W ramach zamówienia Wykonawca odpowiedzialny będzie m.in. za zapewnienie i właściwe wyposażenia miejsca spotkania, noclegów, wyżywienia. Wykonawca uczestniczył będzie również w niektórych aspektach rekrutacji, zapraszania oraz rozliczania kosztów uczestników. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Wartość bez VAT: 139 095.41
W ogłoszeniu powinno być: Wartość bez VAT: 332 870,59 zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w następujących okolicznościach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT; 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego WER, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego WER lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 4) konieczne okaże się wydłużenie terminu na jaki została zawarta Umowa, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, w związku z brakiem możliwości realizacji całego Zamówienia w pierwotnie zakładanym terminie. 5) Zmiana ilości poszczególnych rodzajów seminariów wskazanych w załączniku nr 2 do OPZ, ze względu na faktyczne koszty ich organizacji, w szczególności zwiększenie ich liczby do wyczerpania kwoty umowy – nie stanowi zamiany umowy i nie wymaga podpisania aneksu do umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w następujących okolicznościach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT; 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego WER, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego WER lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 4) konieczne okaże się wydłużenie terminu na jaki została zawarta Umowa, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, w związku z brakiem możliwości realizacji całego Zamówienia w pierwotnie zakładanym terminie. 5) Zmiana ilości poszczególnych rodzajów seminariów wskazanych w załączniku nr 2 do OPZ, ze względu na faktyczne koszty ich organizacji, w szczególności zwiększenie ich liczby do wyczerpania kwoty umowy, czy też zamiany jednych typów wydarzeń na inne – nie stanowi zamiany umowy i nie wymaga podpisania aneksu do umowy.