Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych – zamówienie uzupełniające.

 

 

Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy  Grantoil Graniszewscy Sp.J., ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin, Oddział Zagórze 3, 05-079 Okuniew  zamówienia z wolnej ręki

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający, Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki na: „Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych – zamówienie uzupełniające. Znak sprawy: IBE/12/DM/2014, Wykonawcy: Grantoil Graniszewscy Sp.J., ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin, Oddział Zagórze 3, 05-079 Okuniew

Przedmiotem zamówienia uzupełniającego  są usługi cateringowe w następujących przybliżonych  ilościach:

·         Przerwa kawowa – wariant 1 – 800 szt.

·         Przerwa kawowa – wariant 2 – 755 szt.

·         Lunch+ - 600 szt.

·         Lunch konferencyjny – 600 szt.

Szczegółowe wymogi dotyczące charakteru i zakresu w/w typów usług cateringowych   określi Opis Przedmiotu Zamówienia  stanowiący załącznik nr 4  - do Zaproszenia do negocjacji.

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55300000-3

 

Uzasadnienie zastosowania trybu:

Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej „ustawa”, zgodnie z którym:

„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”.

Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m.st. Warszawy. Znak sprawy: IBE/11/DM/2013

 

 W dniu 8 lutego  2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 54672 – 2013 zostało opublikowane w ogłoszenie o zamówieniu.  W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.1.4), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego:

 

Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych w wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego.

Podobny zapis zawarty został również w SIWZ.

Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 11.03.2013.r. Wykonawcy: Grantoil Graniszewscy Sp.J., ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin, Oddział Zagórze 3, 05-079 Okuniew

Szacowana wartość umowy podstawowej wynosiła 162 032,64 zł. Przewidywana  wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 54 008,13 tj. poniżej 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym.

Tym samym należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:14.02.2014
Data udostępnienia: 14.02.2014
Data modyfikacji:

 

 

 

Dodatkowe informacje