Dostęp do Internetu oraz uruchomienie 20 linii telefonicznych wraz z dostarczeniem aparatów telefonicznych do wskazanych pomieszczeń w budynku przy ul. Leszno 14 w Warszawie


Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy  NASK Instytut Badawczy, Ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa zamówienia z wolnej ręki

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający, Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki na: „Dostęp do Internetu oraz uruchomienie 20 linii telefonicznych wraz z dostarczeniem aparatów telefonicznych do wskazanych pomieszczeń  w budynku przy ul. Leszno 14 w Warszawie. Znak sprawy: IBE/25/M/2014 Wykonawcy: NASK Instytut Badawczy, Ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa.

Przedmiotem zamówienia uzupełniającego  są usługi dostęp do Internetu oraz uruchomienie 20 linii telefonicznych wraz z dostarczeniem aparatów telefonicznych do wskazanych pomieszczeń  w budynku przy ul. Leszno 14 w Warszawie. Przewidywany czas realizacji usług 9,5 miesiąca.

Szczegółowe wymogi dotyczące charakteru i zakresu zamawianych usług uzupełniających w/w określa Opis Przedmiotu Zamówienia  stanowiący załącznik nr 1  - do Zaproszenia do negocjacji.

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4; 64.21.00.00-1

 

Uzasadnienie zastosowania trybu:

Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej „ustawa”, zgodnie z którym:

„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”.

Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi internetowej oraz usługi telefonicznej. Znak sprawy: IBE/23/D/2013.

 

 W dniu 7 marca  2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 93074 – 2013 zostało opublikowane w ogłoszenie o zamówieniu.  W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.1.4), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego:

 

Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych w wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego.

Podobny zapis zawarty został również w SIWZ.

Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 18.04.2013.r. Wykonawcy: NASK Instytut Badawczy, Ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa.

Szacowana wartość umowy podstawowej wynosiła 78 204,37 zł. Przewidywana  wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 11 600,00 tj. poniżej 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym.

Tym samym należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował:
Data wytworzenia:28.02.2014
Data udostępnienia: 28.02.2014
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje