Reklama regionalna – zamówienie uzupełniające

 

Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy  Tarraya S.A., ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań - zamówienia z wolnej ręki

 Szanowni Państwo, 

Zamawiający, Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki na: „ Reklama regionalna – zamówienie uzupełniające. Znak sprawy: IBE/23/M/2014 Wykonawcy: Tarraya S.A., ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań

Przedmiotem zamówienia uzupełniającego  przygotowanie i zapewnienie publikacji 3 reklam prasowych.

Szczegółowe wymogi dotyczące charakteru i zakresu zamawianych usług uzupełniających w/w określa Opis Przedmiotu Zamówienia  stanowiący załącznik nr 1  - do Zaproszenia do negocjacji.

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79341000-6

Usługi reklamowe.

79341400-0

Usługi prowadzenia kampanii reklamowych.

79341100-7

Doradcze usługi reklamowe.

 Uzasadnienie zastosowania trybu:

Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej „ustawa”, zgodnie z którym:

„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”.

Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Reklama KRK w prasie i portalach regionalnych”. Znak sprawy: IBE/80/M/2013

 W dniu 14 listopada  2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 464348– 2013 zostało opublikowane w ogłoszenie o zamówieniu.  W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.1.4), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego:

         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego po spełnieniu wymogów opisanych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp.

Podobny zapis zawarty został również w SIWZ.

Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 10.01.2014.r. Wykonawcy: Tarraya S.A., ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań

Szacowana wartość umowy podstawowej wynosiła 204 340,00zł. Przewidywana  wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 22 200,00 tj. poniżej 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym.

Tym samym należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował:
Data wytworzenia:28.02.2014
Data udostępnienia: 28.02.2014
Data modyfikacji:

 

Dodatkowe informacje