Zapewnienie udziału Zamawiającego w wydarzeniach zewnętrznych (2 konferencjach)

 

Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy - Profile sp. z o.o., ul. Mickiewicza 40, 01-650 Warszawa  zamówienia z wolnej ręki

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający, Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki na: „zapewnienie udziału Zamawiającego w wydarzeniach zewnętrznych (2 konferencjach,) Znak sprawy: IBE/26/M/2014 Wykonawcy: - Profile sp. z o.o., ul. Mickiewicza 40, 01-650 Warszawa 

Przedmiotem zamówienia uzupełniającego  są usługi związane z zapewnienie udziału Zamawiającego w 2 wydarzeniach zewnętrznych, tj.:

1.    Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty pt. „Edukacja przyszłości” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, termin: 25.03.2014 r.

2.    Międzynarodowym kongresie pt. „46th EUCEN Conference” w Warszawie, termin: 11-13.06.2014 r.

Szczegółowe wymogi dotyczące charakteru i zakresu zamawianych usług uzupełniających w/w określa Opis Przedmiotu Zamówienia  stanowiący załącznik nr 1  - do Zaproszenia do negocjacji.

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji.

 

Uzasadnienie zastosowania trybu:

Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej „ustawa”, zgodnie z którym:

„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”.

Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Organizacja udziału Zamawiającego w wydarzeniach zewnętrznych (konferencjach, targach, seminariach). Znak sprawy: IBE/41/M/2012

 W dniu 12.09.2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 344500– 2012 zostało opublikowane w ogłoszenie o zamówieniu.  W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.1.4), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego:

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego po spełnieniu pozostałych warunków zapisanych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp podstawowego.

Podobny zapis zawarty został również w SIWZ.

Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 24.10.2012.r. Wykonawcy - Profile sp. z o.o., ul. Mickiewicza 40, 01-650 Warszawa.

Szacowana wartość umowy podstawowej wynosiła 199 186,67 zł. Przewidywana  wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 61 382.12 tj. poniżej 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym.

Tym samym należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował:
Data wytworzenia:04.03.2014
Data udostępnienia: 04.03.2014
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje