Przeprowadzenie badań obserwacyjnych, jakościowych i ilościowych w szkołach podstawowych


 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły patrz załącznik nr 4 - Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2014-04-11
Data udostępnienia: 2014-04-11
Data modyfikacji


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1.

Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, publikuje niniejszym odpowiedzi na pytania wykonawców zestaw 1 (patrz załącznik nr 3).
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-03-14
Data udostępnienia: 2014-03-14 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

 

Przeprowadzenie badań obserwacyjnych, jakościowych i ilościowych w szkołach podstawowych

 Znak sprawy: IBE/21/D/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:10.03.2014
Data udostępnienia: 10.03.2014
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje