Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na: "Badanie trafności i rzetelności narzędzi badawczych służących do diagnozy ... - zam. uzupeł. do zam. IBE/37/D/2012

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) (dalej: „ustawa”), Instytut Badań Edukacyjnych (dalej również: „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie (01-180) przy ul. Górczewskiej 8, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiotem zamówienia jest „Badanie trafności i rzetelności narzędzi badawczych służących do diagnozy indywidualnej, TUNSS i TPR – zamówienie uzupełniające do zamówienia IBE/37/D/2012” (IBE/57/D/2014).

Kod wg wspólnego słownika zamówień (CPV):
79315000-5 Usługi badań społecznych

Uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki

W dniu 1 lipca 2014 r. przekazując zaproszenie do negocjacji Wykonawcy, tj. Konsorcjum tworzonemu przez: TNS Polska SA z siedzibą przy ul. Wspólnej 56 w Warszawie i Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej z siedzibą przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjnych wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „Badanie trafności i rzetelności narzędzi badawczych służących do diagnozy indywidualnej, TUNSS i TPR – zamówienie uzupełniające do zamówienia IBE/37/D/2012”. Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 24 czerwca 2014 r.
Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zgodnie z art. 66 ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Artykuł 67 ust. 1 ustawy określa przesłanki warunkujące zastosowanie trybu z wolnej ręki. Zgodnie z pkt. 6 przywołanego przepisu: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”.
Przedmiotowe zamówienie należy zakwalifikować jako zamówienie uzupełniające. Spełnione zostały bowiem wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie podstawowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Badanie 6 i 7-latków na starcie szkolnym” zostało wszczęte w dniu 27 lipca 2012 r. poprzez wysłanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie to zostało opublikowane w dniu 1 sierpnia 2012r. pod numerem 2012/S 146-244053. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. VI.3), jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (§ 4) przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 8 października 2012r. Konsorcjum tworzonemu przez: TNS Polska SA z siedzibą przy ul. Wspólnej 56 w Warszawie i Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej z siedzibą przy ul. Żurawiej 4a w Warszawie. Wartość zamówienia podstawowego oszacowano na kwotę 3 490 853,00 zł netto, wartość udzielonych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
Tym samym, zostały spełnione wszystkie przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.


Informację wytworzył: Katarzyna Kozielewska
Informację udostępnił: Katarzyna Kozielewska
Data wytworzenia: 01.07.2014
Data udostępnienia: 01.07.2014

Dodatkowe informacje