Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora turystyki w Polsce (SRKT) – II przetarg

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Korekta zawiadomienia o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje korektę zawiadomienia o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji Zamawiającego - patrz załącznik nr 5.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2014-08-21
Data udostępnienia: 2014-08-21
Data modyfikacji
 
 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji Zamawiającego - patrz załącznik nr 4.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2014-08-14
Data udostępnienia: 2014-08-14
Data modyfikacji
 
 

Wykonawcy


Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1.

Zamawiający, w trybie art. 38 ust.  1i 2 ustawy, publikuje niniejszym  pytania i odpowiedzi (patrz załącznik nr 3).
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował:
Data wytworzenia:2014-07-09
Data udostępnienia: 2014-07-09
Data modyfikacji:
 


 Wykonawcy
Szanowni Państwo,
 
W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania, Instytut Badań Edukacyjnych ponownie  ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora turystyki w Polsce (SRKT) – II przetarg

 

Znak sprawy: IBE/56/M/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 11 lipca 2014 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2014-07-03
Data udostępnienia:2014-07-03
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje