Zamówienie na wykonanie ekspertyz dotyczących finansowych aspektów funkcjonowania i rozwoju systemów kwalifikacji w wybranych krajach europejskich – II przetarg.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły patrz załącznik nr 3 - Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2014-07-17
Data udostępnienia: 2014-07-17
Data modyfikacji
 

 
Wykonawcy
Szanowni Państwo,
 
W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania, Instytut Badań Edukacyjnych ponownie  ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

 

Zamówienie na wykonanie ekspertyz dotyczących finansowych aspektów funkcjonowania i rozwoju systemów kwalifikacji w wybranych krajach europejskich – II przetarg.
Znak sprawy: IBE/53/M/2014

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11 lipca 2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2014-07-03
Data udostępnienia:2014-07-03
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje