Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy Drukarnia G.C. Grzegorz Cielecki, ul. Sycowska 20, 02-266 Warszawa zamówienia z wolnej ręki

Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy  Drukarnia G.C. Grzegorz Cielecki, ul. Sycowska 20, 02-266 Warszawa  zamówienia z wolnej ręki

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający, Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki na: „przygotowaniu do druku, druku, tłoczeniu, dostawie i dystrybucji publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych, znak sprawy IBE/62/M/2013 Wykonawcy: Drukarnia G.C. Grzegorz Cielecki, ul. Sycowska 20, 02-266 Warszawa 

Przedmiotem zamówienia uzupełniającego  są usługi z wiązane z następującymi publikacjami :

L.p.

Rodzaj publikacji

Język

Nakład

Liczba stron

Format

Kolor

1

Raport 1

angielski

300

290

A4

4+4

2

Raport 2

polski

2000

150

A4

4+4

3

Broszura 1

angielski

500

32

B5

4+4

Parametry techniczne poszczególnych rodzajów publikacji, format, nakład, liczba DVD, liczba stron maszynopisu/ liczba stron publikacji przekazanej w innej formie  oraz planowany termin przekazania materiałów do Wykonawcy, specyfikacja dotycząca okładki/oprawy oraz środka publikacji określi załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji. Szczegółowe parametry techniczne poszczególnych publikacji, opis dystrybucji publikacji i materiałów informacyjnych określi załącznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji, zaś harmonogram realizacji pracy nad poszczególnymi publikacjami i DVD określi załącznik nr 4 do Zaproszenia do negocjacji.

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79.80.00.00-2, 79.82.00.00-8, 32.35.31.00-0.

Uzasadnienie zastosowania trybu:

Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej „ustawa”, zgodnie z którym:

„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”.

Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie do druku, druk, tłoczenie, dostawa i dystrybucja publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych”. Znak sprawy: IBE/11/DM/2012

W dniu 2 maja  2012 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE pod numerem 2012/S 84-138714 zostało opublikowane w ogłoszenie o zamówieniu.  W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.2.2), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego:

Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać50 % wartości zamówienia podstawowego.

Podobny zapis zawarty został również w SIWZ.

Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 13.08.2012.r. Wykonawcy: Drukarnia G.C. Grzegorz Cielecki, ul. Sycowska 20, 02-266 Warszawa 

Szacowana wartość umowy podstawowej wynosiła 1 303 137,23 zł. Suma dotychczas udzielonych zamówień uzupełniającym, łącznie z przedmiotowym zamówieniem jest tj. poniżej 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym.

Tym samym należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2014-07-04
Data udostępnienia:2014-07-04
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje