Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy - Konsorcjum: Young Digital Planet SA, ul. Słowackiego 175, 80-298 Gdańsk, oraz Speednet Sp. z oo.,, Al. Zwycięstwa 96/98,, 81-451 Gdynia, - zamówienia z wolnej ręki

 

Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy -  Konsorcjum: Young Digital Planet SA,  ul. Słowackiego 175, 80-298 Gdańsk,  oraz Speednet Sp. z oo.,, Al. Zwycięstwa 96/98,, 81-451 Gdynia,

- zamówienia z wolnej ręki

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający, Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia pn.: „Adaptacja Testu Pamięci Roboczej wraz z testami do badania rozwoju społeczno-emocjonalnego do standardu Platformy Testów IBE. Znak sprawy: IBE/70/D/2014 Wykonawcy: Konsorcjum: Young Digital Planet SA,  ul. Słowackiego 175, 80-298 Gdańsk,  oraz Speednet Sp. z oo.,, Al. Zwycięstwa 96/98,, 81-451 Gdynia.

Zamówienie polega na adaptacji innych testów wykonanych wcześniej w IBE – Testu Pamięci Roboczej dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych (dalej TPR1) oraz Testu Pamięci Roboczej dla gimnazjum (dalej TPR2) do standardu Platformy Testów IBE wykonanej w 2014 przez w/w Wykonawcę.

TPR1 jest samodzielną aplikacją przeznaczoną na system Android, która – podobnie jak test TUNSS – została stworzona i przetestowana w trakcie kilku tysięcy badań indywidualnych. Aplikacja korzysta z platformy „cordova”[1] – same zadania testowe są wykonane jako strona internetowa. TPR2 jest samodzielną aplikacją korzystającą z platformy „Adobe AIR” [2]. Drugim elementem zamówienia jest adaptacja (digitalizacja) na potrzeby PT IBE dwóch skal do oceny rozwoju społeczno-emocjonalnego liczących łącznie 30 pozycji (odpowiedzi na skalę typu Likerta).

Szczegółowe wymogi dotyczące charakteru i zakresu zamawianych usług uzupełniających w/w określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1  - do Zaproszenia do negocjacji.

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72212000-4  - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego..

Uzasadnienie zastosowania trybu:

Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej „ustawa”, zgodnie z którym:

„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”.

Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja aplikacji Lorem Ipsum, służącej do przeprowadzania testu TUNSS (Testu Umiejętności na Starcie Szkolnym) – II przetarg. Znak sprawy: IBE/10/D/2014

 W dniu 3 lutego  2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 37350 – 2014 zostało opublikowane w ogłoszenie o zamówieniu.  W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.1.4), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego:

Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnienie warunków określonych w wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego.

Identyczny zapis zawarty został również w SIWZ.

Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 07.03.2014r. Wykonawcy: Konsorcjum: Young Digital Planet SA,  ul. Słowackiego 175, 80-298 Gdańsk,  oraz Speednet Sp. z oo., Al. Zwycięstwa 96/98,, 81-451 Gdynia.

Szacowana wartość umowy zamówień uzupełniających oszacowana na etapie przygotowania przetargu nieograniczonego wynosiła 263 138,21 zł. co stanowiło kwotę poniżej 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

Przewidywana wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 245 000,00 zł, tj. poniżej wcześniej oszacowanej wartości zamówienia uzupełniającego.

Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym.

Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2014-08-25
Data udostępnienia: 2014-08-25
Data modyfikacji

 

Dodatkowe informacje