Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy Tarraya S.A., ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań - zamówienia z wolnej ręki

 Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy 

 Tarraya S.A., ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań

 - zamówienia z wolnej ręki

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający, Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki na: „Reklama regionalna – zamówienie uzupełniające pn. Przygotowanie projektu graficznego banera reklamowego na stronę główną Serwisu Samorządowego PAP oraz przygotowanie wyglądu i treści jednorazowego mailingu informacyjnego. Znak sprawy: IBE/71/M/2014 Wykonawcy: Tarraya S.A., ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań

 Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest przygotowanie projektu graficznego banera reklamowego na stronę główną  Serwisu Samorządowego PAP oraz przygotowanie wyglądu i treści jednorazowego mailingu informacyjnego, który zostanie wysłany do bazy czytelników serwisu Samorządowego PAP.

 Szczegółowe wymogi dotyczące charakteru i zakresu zamawianych usług uzupełniających w/w określa Opis Przedmiotu Zamówienia  stanowiący załącznik nr 1  - do Zaproszenia do negocjacji.

 Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 79341000-6

 

Usługi reklamowe.

79341400-0

Usługi prowadzenia kampanii reklamowych.

79341100-7

Doradcze usługi reklamowe.

  Uzasadnienie zastosowania trybu:

 Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej „ustawa”, zgodnie z którym:

 „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”.

 Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Reklama KRK w prasie i portalach regionalnych”. Znak sprawy: IBE/80/M/2013
 

W dniu 14 listopada  2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 464348– 2013 zostało opublikowane w ogłoszenie o zamówieniu.  W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.1.4), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego:

 ·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego po spełnieniu wymogów opisanych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp.

 Podobny zapis zawarty został również w SIWZ.

 Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 18.01.2013.r. Wykonawcy: Tarraya S.A., ul. Głogowska 108/6, 60-263 Poznań

 Szacowana wartość umowy podstawowej wynosiła 204 340,00zł. Przewidywana  wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 24 120,00 zł. Wartość zamówienia uzupełniającego z uwzględnieniem już udzielonego zamówienia uzupełniającego (22 200,00 zł) jest znacząco poniżej 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego.

 Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym.

 Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2014-08-25
Data udostępnienia: 2014-08-25
Data modyfikacji

 

Dodatkowe informacje