Dialog Techniczny- dot. studium wykonalności modelu systemu zapewnienia jakości kwalifikacji w zintegrowanym systemie kwalifikacji

 

 

Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego

 

I           Informacja wstępna

 Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8 ,01-180 Warszawa
tel.: (22) 241-71-70;fax: (22) 241-71-11.
Internet:http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/,

zwany dalej „Zapraszającym”

 

 działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”

 zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym,

 w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności modelu systemu zapewnienia jakości kwalifikacji w zintegrowanym systemie kwalifikacji (zwanym dalej ZJK w ZSK)

 

 II         Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału

 1.    Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru drogą telefoniczną lub mailową.
2.    Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. wykonanie przynajmniej jednego studium wykonalności.
3.    Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami.

 

 III        Cel i przedmiot dialogu technicznego

 Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 – wersja robocza opisu przedmiotu zamówienia) dotyczących:

 1.    Adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia.
2.    Zakresu działań podmiotu realizującego zamówienie.
3.    Kompetencji podmiotu realizującego zamówienie.
4.    Wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie.
5.    Zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie.
6.    Harmonogramu prac.

 

IV         Zasady prowadzenia dialogu technicznego

   1.    Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2.    Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą.

3.    Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

4.    Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 3 października 2014 r.

5.    Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

6.    Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie deklaracji uczestnictwa złożonej drogą telefoniczną lub mailową. Do dialogu technicznego zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunek wskazany w części II Ogłoszenia.

7.    Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań seminaryjnych/konsultacyjnych lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie ustalona indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.

8.    Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

9.    Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

10.Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych DzU z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenia zamówienia publicznego określonym szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

11.Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

12.W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku Uczestnik powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

 

         Deklaracja uczestnictwa w dialogu technicznego

 1.    Deklaracje należy składać w terminie do dnia 15 września 2014 r., zgodnie z wyborem Uczestnika, w następujących formach:

 a)    telefonicznie –faksem, na nr tel. +48 (22) 241 71 70, +48 (22) 241 71 73, +48 (22) 241 71 80, +48 (22) 241 71 81, +48 (22) 241 71 82,

 b)    drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. VI         Informacje dodatkowe

 1.    Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu technicznego ze strony Zapraszającego są:

 a)    Magdalena Dybaś, tel. +48 (22) 380 61 46, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 b)    Michał Stempień tel. +48 (22) 380 61 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 2.    Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał zgłoszenia o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego.

3.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

4.    Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

5.    Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił:
Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:
2014-09-03
Data udostępnienia:
2014-09-03
Data modyfikacji

 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr     do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx)01. Wersja robocza - OPZ[2014-09-03]77 Kb

Dodatkowe informacje