Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora informatycznego w Polsce (SRKIT) - II przetarg

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji Zamawiającego - patrz załącznik nr 3.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2014-10-31
Data udostępnienia: 2014-10-31
Data modyfikacji


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 

Na podstawie art. 38.ust. 4 ustawy zamawiający prostuje oczywistą pomyłkę znajdującą się w par. 10 pkt. 9 lit. l) VI. SIWZ - prawidłowy terminy do których winien nawiązywać harmonogram to  - zgodnie z zapisami SIWZ, umowy i OPZ - 30.04.2015 oraz 7 miesięcy. 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2014-10-08
Data udostępnienia:2014-10-08
Data modyfikacji:

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 

Na podstawie art. 38.ust. 4 ustawy zamawiający uzupełnia opublikowaną dokumentację o załącznik nr 1 od SIWZ zawierający kopię polskiego raportu referencyjnego.

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2014-10-06
Data udostępnienia:2014-10-06
Data modyfikacji:Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
W związku z niemożnością podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w poprzednim postępowaniu, Instytut Badań Edukacyjnych ponownie ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

Zamówienie na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora informatycznego w Polsce (SRKIT) - II przetarg

Znak sprawy: IBE/83/M/2014

Termin składania ofert upływa w dniu 10 października 2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2014-10-01
Data udostępnienia:2014-10-01
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje