Organizacja seminariów, warsztatów, konferencji dla Instytutu Badań Edukacyjnych

Wykonawcy

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z wymogami art. 93 ust. 3 ppkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia niniejszym o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie zapisów art. 93 pkt. 1 ust. pkt. 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy. Szczegóły w załączniku nr 12.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 28.11.2014
Data udostępnienia: 28.11.2014

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw 2.

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w załączniku nr 11  zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi: 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 24.10.2014
Data udostępnienia: 24.10.2014
Data modyfikacji:

 

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w załączniku nr 5  zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań, zaś w załączniku  6 zamieszczamy treść udzielonych odpowiedzi.

 W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp ulegają modyfikacji zapisy OPZ i umowy. Zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia i wzoru umowy stanowią odpowiednio załącznik 7 i 8.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składnia ofert. Nowy termin to 3 listopada 2014 godz. 12:00. Otwarcie oferty nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Przywołane wyżej modyfikacje zmieniają niniejszym odpowiednie zapisy Ogłoszenia i SIWZ. Zmodyfikowane dokumenty stanowią załącznik nr 9 i 10 do niniejszego pisma.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 24.10.2014
Data udostępnienia: 24.10.2014
Data modyfikacji:

 


Wykonawcy

Przesunięcie terminu składania ofert

 Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu dochowania terminów określonych w ust. 1 tego samego artykułu niezbędnym jest przesunięcie terminu składania ofert.

 Nowy termin składania ofert to 27 października 2014 godz. 12:00. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Stosownej zmianie ulegają terminy określone w SIWZ i ogłoszeniu (patrz załącznik nr 4).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 15.10.2014
Data udostępnienia: 15.10.2014
Data modyfikacji:

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 

w nawiązaniu do poniższego ogłoszenia, które zostało opublikowane w dniu dzisiejszym w Suplemencie Elektronicznym D.U. UE (TED) (patrz załącznik nr 2), w załączeniu publikujemy spakowaną treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 3).

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 08.10.2014
Data udostępnienia: 08.10.2014
Data modyfikacji:

 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

 Organizacja seminariów, warsztatów, konferencji dla Instytutu Badań Edukacyjnych

 Znak sprawy: IBE/80/DM/2014

 Termin składania ofert  upływa w dniu 20 października 2014 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy  treść ogłoszenia przesłanego do Suplementu Dz.U. U.E..

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza

Data wytworzenia:03.10.2014

Data udostępnienia:03.10.2014

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje