Wdrożenie systemu monitorowania losów absolwentów i popularyzacja technik analiz informacji pochodzących z rejestrów opracowanych w ramach projektów badawczych IBE

 poniżej zamieszczamy informację o wyniku postępowaniaInstytut Badań Edukacyjnych

Ogłasza konkurs, realizowany na podstawie art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.  2010 r., nr 96, poz. 615 ze zm.) na przeprowadzenie usługi w zakresie badania naukowego  pn.

 „Monitorowanie losów absolwentów uczelni z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część 2:

Wdrożenie systemu monitorowania losów absolwentów i popularyzacja technik analiz informacji pochodzących z rejestrów opracowanych w ramach projektów badawczych IBE.”

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Zamawiającego – ul. Górczewska 8, Warszawa, do dnia  3 listopada 2014 r. do godziny 9:30

 wnioski o udzielenie wyjaśnień proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Szczegółowy opis usługi  znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

I.                   Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi naukowo-badawczej (Zespołem badawczym), co najmniej pięciu osób i nie więcej niż dziesięciu, z których co najmniej dwie posiadają stopień doktora z dziedziny nauk społecznych:

 

a.      Zespół posiada osiągnięcia naukowe w rozumieniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2012 r.,   poz. 877), sumarycznie wynoszące min. 75 pkt (obliczonych zgodnie z metodą opisaną w powyższym rozporządzeniu). Wykonawca musi wykazać się punktowanymi osiągnięciami w każdej z poniższych dziedzin łącznie:

 

                                                               i.    analizy szkolnictwa wyższego,

                                                             ii.    analizy rynku pracy w powiązaniu z wykształceniem,

                                                           iii.    metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych,

                                                           iv.    badania losów absolwentów szkół wyższych,

                                                               v.     badania ewaluacyjne

                                                          

b.      Zespół legitymuje się udziałem w badaniach naukowych, przy czym:

i.  co najmniej trzy osoby uczestniczyły  w realizacji przynajmniej jednego projektu badawczego  dotyczącym szkolnictwa wyższego lub zależności między kształceniem a rynkiem pracy,

ii.co najmniej trzy osoby wykonywały badania oparte na statystycznych analizach ilościowych dotyczących związków między edukacją a rynkiem pracy,

iii.co najmniej trzy osoby uczestniczyły projekcie badawczym dotyczącym szkolnictwa wyższego wykorzystującym informacje pochodzące z rejestrów administracyjnych uczelni i instytucji zewnętrznej,

iv.co najmniej trzy osoby mają doświadczenie (posiadają co najmniej jedną publikację, przy czym może być to udział w publikacji zbiorowej) w projektowaniu metodologii badań ilościowych z zakresu jakości kształcenia lub zależności między kształceniem a rynkiem pracy,

 

II.                 Podmioty zainteresowane w realizacji niniejszego badania mają obowiązek przesłać na adres IBE lub osobiście złożyć w Kancelarii pod rygorem nieważności pisemną Ofertę wraz z wyceną realizacji badania sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz:

 

1)      W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,  Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do jej reprezentacji, a do Oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji.

 

2)      W przypadku składania Oferty przez grupę osób fizycznych powinna ona zostać podpisana przez te osoby lub przez wskazanego przez nie pełnomocnika. Wówczas do Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający należyte umocowanie pełnomocnika, podpisane przez w/w osoby, z którego powinno wynikać upoważnienie do złożenia oferty (w rozumieniu art. 66 k.c.) w imieniu w/w osób na warunkach określonych w przedmiotowym ogłoszeniu, w tym do złożenia oferty cenowej na realizację przedmiotowego badania;

 

3)     W celu potwierdzenia posiadania wymaganego doświadczenia Podmioty zainteresowane realizacją badania mają obowiązek złożyć:

Informację o posiadanym Zespole Badawczym, z której treści wynikać będzie posiadanie przez jego członków kwalifikacji opisanych w pkt I powyżej. Informację należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Informacja musi zawierać w szczególności wykaz publikacji każdego z członków zespołu badawczego, który będzie pozwalał na weryfikację warunków określonych w rozdziale I lit. a ogłoszenia oraz wykaz przeprowadzonych badań każdego z członka zespołu badawczego, wraz z ich krótką charakterystyką, która będzie pozwalała na weryfikację warunków określonych w pkt I lit. b ogłoszenia.

 

4)     W celu przedstawienia merytorycznych propozycji i założeń realizacji badania:

 

a.        Konceptualizacja problemów badawczych (poprzez przygotowanie hipotez, potwierdzonych krótkim przeglądem literatury, które będą odzwierciedlać podstawowe problemy badania i potrzeby Zamawiającego).

b.        Szczegółowe przedstawienie schematu badania (obejmujące charakterystykę kluczowych etapów badania) uwzględniające zapisy OPZ.

c.         Wskazanie przykładów źródeł danych zastanych, które mogą być pomocne przy realizacji zamawianej usługi, wraz z uzasadnieniem ich przydatności. 

d.        Zgoda rektorów wybranych uczelni na realizację badania.

 

5)    W przypadku braków lub niejasności w dokumentach, o których mowa powyżej, IBE wezwie do ich uzupełnienia bądź wyjaśnienia, wyznaczając każdorazowo termin nie dłuższy niż 3 dni od dnia wysłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

6)    Ocenie merytorycznej będą podlegały tylko Oferty, w których wykazano spełnienie warunków formalnych określonych w pkt I powyżej.

7)    IBE zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu na każdym etapie bez jakiegokolwiek prawa do odszkodowania czy zwrotu kosztów dla podmiotów w nim startujących.

 

III.           Instytut Badań Edukacyjnych dokona wyboru Wykonawcy niniejszego badania na podstawie złożonychOfert kierując się opisanymi poniżej kryteriami:

Kryteria oceny :

 

 

 

Kryterium/podkryterium

 

Maksymalna liczba punktów

1.

Oferta merytoryczna

85 %

a)

Konceptualizacja problemów badawczych (poprzez przygotowanie hipotez, potwierdzonych krótkim przeglądem literatury, które będą odzwierciedlać podstawowe problemy badania i potrzeby Zamawiającego).

30%

b)

Szczegółowe przedstawienie schematu badania (obejmujące charakterystykę kluczowych etapów badania) uwzględniające zapisy OPZ.

10%

d)

Wskazanie przykładów źródeł danych zastanych, które mogą być pomocne przy realizacji zamawianej usługi, wraz z uzasadnieniem ich przydatności

25%

e)

Zespół badawczy

20%

 2.

Oferta cenowa

 

 

Cena

15%

 

RAZEM

 

100%

 

Kryterium nr 1: oferta merytoryczna

                        

a)    Konceptualizacja problemów badawczych (poprzez przygotowanie hipotez, potwierdzonych krótkim przeglądem literatury, które będą odzwierciedlać podstawowe problemy badania i potrzeby Zamawiającego) – z wagą 30 %

 

     Członek komisji przyzna 30 pkt % , jeśli oferta zawiera konceptualizację problemów badawczych i wstępne hipotezy, które będą odzwierciedlać podstawowe problemy badania i potrzeby Zamawiającego,

     Członek komisji przyzna 15 pkt % , jeśli oferta zawiera konceptualizację problemów badawczych i wstępne hipotezy, które w znacznym stopniu będą odzwierciedlać podstawowe problemy badania i potrzeby Zamawiającego,

     Członek komisji przyzna 0 pkt % , jeśli oferta zawiera konceptualizację problemów badawczych i wstępne hipotezy, które w niewielkim stopniu będą odzwierciedlać podstawowe problemy badania i potrzeby Zamawiającego,

 

 

b)     Szczegółowe przedstawienie schematu badania (obejmujące charakterystykę kluczowych etapów badania)uwzględniające zapisy OPZ- z wagą 10 %, w tym:

 

     Członek komisji przyzna 10 pkt % , jeśli oferta zawiera logiczną, spójną i kompletną propozycję schematu badania, zgodną z  opisem przedmiotu zamówienia

     Członek komisji przyzna 5 pkt % , jeśli oferta zawiera logiczną i kompletną propozycję schematu badania, zgodną z  opisem przedmiotu zamówienia

     Członek komisji przyzna 0 pkt % , jeśli oferta zawiera propozycję schematu badania, niezgodną z  opisem przedmiotu zamówienia

 

 

 

d) Wskazanie przykładów źródeł danych zastanych, które mogą być pomocne przy realizacji zamawianej usługi, wraz z uzasadnieniem ich przydatności z wagą 25%, w tym:

 

     Członek komisji przyzna 25 pkt % , jeśli oferta zawiera opis przynajmniej trzech źródeł danych zastanych, które będą pomocne przy realizacji zamawianej usługi, wraz z udokumentowaniem ich przydatności

  Członek komisji przyzna 10 pkt %, jeśli oferta zawiera opis dwóch źródeł danych zastanych, które będą pomocne przy realizacji zamawianej usługi

 

     Członek komisji przyzna 0 pkt %, jeśli oferta zawiera opis źródeł danych zastanych, które będą nie będą pomocne przy realizacji zamawianej usługi lub nie będą odnosić się do zapisów OPZ

 

 

 

g)      Ocena zespołu – z wagą 20 %, w tym:

a.       Dorobek naukowy członków zespołu – mierzony sumaryczną liczbą punktów ustaloną zgodnie z wykazem czasopism naukowych wg Komunikatu Ministra wydanego na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877) oraz punktacji za monografie z powyższego rozporządzenia. Publikacja w czasopiśmie nie ujętym w wykazie A, B, C nie jest punktowana. Publikacje, których autorami jest więcej niż jedna osoba z zespołu, liczone są tylko raz. 10 pkt %

b.       Udział w projektach obejmujących badania dotyczące szkolnictwa wyższego lub zależności między kształceniem a rynkiem pracy – 10 pkt. %

 

Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane z uwzględnieniem wagi kryterium według następującego wzoru:

 

Punkty uzyskane przez zespół w danej ofercie

_______________________________________

 Punkty uzyskane w najwyżej ocenionej ofercie

 

X  20% =

 

punkty procentowe  przyznane ofercie ocenianej w kryterium Ocena zespołu

 

Kryterium nr  2 : Cena – waga 15 %

 

W kryterium cena - najwyższą liczbę punktów (15 pkt. %), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę brutto za realizację badania, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:

 

 

cena oferty najniżej skalkulowanej

--------------------------------------------  x 15 % = punkty procentowe oferty ocenianej

cena oferty ocenianej

 

 

1.    W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.        W pierwszej kolejności Zamawiający dokona oceny części merytorycznej oferty.

3.     Punkty otrzymane w kryterium 1, podczas oceny indywidualnej, zostaną do siebie dodane a następnie podzielone przez liczbę oceniających. Wynik będzie liczbą punktów jaką otrzymała oferta w danym kryterium. Suma wyników ocen w poszczególnych kryteriach będzie oceną jaką uzyskała oferta merytoryczna.

4.     Ocena części oferty cenowej będzie dokonana tylko dla tych ofert, które za kryteria merytoryczne uzyskały 60 i więcej punktów procentowych (na 85 możliwych). Oferty, które otrzymały mniej niż 60 punktów procentowych zostaną odrzucone.

5.     Suma wyników ocen w poszczególnych kryteriach będzie oceną, jaką uzyskała oferta.

6.     Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Zostanie on zaproszony do zawarcia umowy na realizację badania.

7. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje