Stworzenie narzędzi służących do przetwarzania i analizy informacji pochodzących z rejestrów administracyjnych wielu uczelni i ZUS na potrzeby badań losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół wyższych

 poniżej zamieszczamy informację o wyniku postępowaniaWykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców, niniejszym publikuje swoje odpowiedzi (patrz załącznik 7).

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-11-04
Data udostępnienia: 2014-11-04

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców, niniejszym publikuje swoje odpowiedzi (patrz załącznik 6).
 
Zamawiający zdecydował o przesunięciu terminu składania oferty. Nowy termin to 12 listopada 2014 godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o 12:30.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-10-29
Data udostępnienia: 2014-10-29

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców, niniejszym publikuje swoje odpowiedzi (patrz załącznik 5).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2014-10-27
Data udostępnienia: 2014-10-27

 

Instytut Badań Edukacyjnych

 

Ogłasza konkurs, realizowany na podstawie art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.  2010 r., nr 96, poz. 615 ze zm.) na przeprowadzenie usługi w zakresie badania naukowego  pn.

 

„Monitorowanie losów absolwentów uczelni z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część 3:

 

Stworzenie narzędzi służących do przetwarzania i analizy informacji pochodzących z rejestrów administracyjnych wielu uczelni i ZUS na potrzeby badań losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół wyższych

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:.

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Zamawiającego – ul. Górczewska 8, Warszawa, do dnia  3 listopada 2014 r. do godziny 09:00

 

 wnioski o udzielene wyjaśnień proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Szczegółowy opis usługi  znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

I.                   Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi naukowo-badawczej (Zespołem badawczym), co najmniej pięciu osób i nie więcej niż dziesięciu, z których co najmniej jeden posiada stopień doktora z dziedziny nauk społecznych:

 

 

 

a.       zespół posiada osiągnięcia naukowe z poniższych dziedzin:

 

                                                               i.      analiz szkolnictwa wyższego,

 

                                                             ii.      analiz rynku pracy w powiązaniu z wykształceniem,

 

                                                           iii.      metod ilościowych i jakościowych w badaniach społecznych,

 
                                                 

 

 

 

                                                          

 

b.      Zespół legitymuje się udziałem w badaniach naukowych, przy czym:

 

i.            co najmniej jedna osoba uczestniczyła  w realizacji przynajmniej jednego projektu badawczego dotyczącego szkolnictwa wyższego lub zależności między kształceniem a rynkiem pracy,

 

 

 

ii.co najmniej jedna osoba wykonywała badania oparte na statystycznych analizach ilościowych dotyczących jakości kształcenia i rynku pracy,

 

 

 

iii.          co najmniej dwie osoby mają udokumentowane doświadczenie programowania statystycznego na relacyjnych bazach danych,

 

iv.          co najmniej jedna osoba ma udokumentowane doświadczenie tworzenia narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych  pochodzących z rejestrów administracyjnych

 

 

 

II.                 Podmioty zainteresowane w realizacji niniejszego badania mają obowiązek przesłać na adres IBE lub osobiście złożyć w Kancelarii pod rygorem nieważności pisemną Ofertę uczestnictwa wraz z wyceną realizacji badania sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz:

 

 

 

1)      W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,  Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do jej reprezentacji, a do Oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji.

 

 

 

2)      W przypadku składania Ofert przez grupę osób fizycznych powinna ona zostać podpisana przez te osoby lub przez wskazanego przez nie pełnomocnika. Wówczas do Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający należyte umocowanie pełnomocnika, podpisane przez w/w osoby, z którego powinno wynikać upoważnienie do złożenia oferty (w rozumieniu art. 66 k.c.) w imieniu w/w osób na warunkach określonych w przedmiotowym ogłoszeniu, w tym do złożenia oferty cenowej na realizację przedmiotowego badania.

 

 

 

3)     W celu potwierdzenia posiadania wymaganego doświadczenia Podmioty zainteresowane realizacją badania mają obowiązek złożyć:

 

Informację o posiadanym Zespole Badawczym, z której treści wynikać będzie posiadanie przez jego członków kwalifikacji opisanych w pkt I powyżej. Informację należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Informacja musi zawierać w szczególności wykaz publikacji każdego z członków zespołu badawczego, który będzie pozwalał na weryfikację warunków określonych w rozdziale I lit. a ogłoszenia oraz wykaz przeprowadzonych badań każdego z członka zespołu badawczego, wraz z ich krótką charakterystyką, która będzie pozwalała na weryfikację warunków określonych w pkt I lit. b ogłoszenia.

 

 

 

4)     W celu przedstawienia merytorycznych propozycji i założeń realizacji badania:

 

 

 

a.        Konceptualizacja problemów badawczych (poprzez przygotowanie hipotez, potwierdzonych krótkim przeglądem literatury, które będą odzwierciedlać podstawowe problemy badania i potrzeby Zamawiającego).

 

b.        Szczegółowe przedstawienie schematu badania (obejmujące charakterystykę kluczowych etapów badania) uwzględniające zapisy OPZ.

 

c.         Przedstawienie możliwych rozwiązań sposobu prowadzenia badań losów absolwentów z wykorzystaniem rejestrów  co najmniej dwóch uczelni z uwzględnieniem aspektów istotnych dla prowadzenia tego typu badań.

 

d.        Przedstawienie koncepcji oprogramowania służącego eksportowi informacji z rejestrów IRK i USOS na użytek badań losów absolwentów z wykorzystaniem rejestrów uczelni i ZUS.

 

e.        Przedstawienie koncepcji rozwinięcia oprogramowania do łączenia informacji z rejestrów i generowania raportów automatycznych.

 

 

 

 

 

5)     W przypadku braków lub niejasności w dokumentach, o których mowa powyżej, IBE wezwie do ich uzupełnienia bądź wyjaśnienia, wyznaczając każdorazowo termin nie dłuższy niż 3 dni od dnia wysłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

 

6)     Ocenie merytorycznej będą podlegały tylko Oferty, w których wykazano spełnienie warunków formalnych określonych w pkt I powyżej.

 

 

 

7)     IBE zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu na każdym etapie bez jakiegokolwiek prawa do odszkodowania czy zwrotu kosztów dla podmiotów w nim startujących.

 

 

 

III.             Instytut Badań Edukacyjnych dokona wyboru Wykonawcy niniejszego badania na podstawie złożonych Ofert kierując się opisanymi poniżej kryteriami:

 

Kryteria oceny :

 

 

 

 

 

Kryterium/podkryterium

 

Maksymalna liczba punktów

1.

Oferta merytoryczna

75 %

a)

Szczegółowe przedstawienie schematu badania (obejmujące charakterystykę kluczowych etapów badania) uwzględniające zapisy OPZ.

20%

b)

Przedstawienie koncepcji oprogramowania służącego eksportowi informacji z rejestrów IRK i USOS na użytek badań losów absolwentów z wykorzystaniem rejestrów uczelni i ZUS

30%

 

 

 

 

c)

Przedstawienie koncepcji rozwinięcia oprogramowania do łączenia informacji z rejestrów i generowania raportów automatycznych

25%

 2.

Oferta cenowa

 

 

Cena

25%

 

RAZEM

 

100%

 

 

 

                     

 

Kryterium nr 1: oferta merytoryczna                    

 

 

 

 

 

a)     Szczegółowe przedstawienie schematu badania (obejmujące charakterystykę kluczowych etapów badania)uwzględniające zapisy OPZ- z wagą 20 %, w tym:

 

     Członek komisji przyzna 20 pkt % , jeśli oferta zawiera logiczną, spójną i kompletną propozycję schematu badania, zgodną z  opisem przedmiotu zamówienia

 

     Członek komisji przyzna 10 pkt % , jeśli oferta zawiera logiczną i kompletną propozycję schematu badania, zgodną z  opisem przedmiotu zamówienia

 

     Członek komisji przyzna 0 pkt % , jeśli oferta zawiera propozycję schematu badania, niezgodną z  opisem przedmiotu zamówienia

 

 

 

b) Przedstawienie koncepcji oprogramowania służącego eksportowi informacji z rejestrów IRK i USOS na użytek badań losów absolwentów z wykorzystaniem rejestrów uczelni i ZUS z wagą 30%, w tym:

 

 

 

     Członek komisji przyzna 30 pkt % , jeśli oferta zawiera logiczną, spójną i kompletną koncepcję oprogramowania służącego eksportowi informacji z rejestrów IRK i USOS, odzwierciedlającą podstawowe problemy badania i potrzeby Zamawiającego

 

     Członek komisji przyzna 15 pkt % , jeśli oferta zawiera logiczną, i kompletną koncepcję oprogramowania służącego eksportowi informacji z rejestrów IRK i USOS, i odzwierciedlającą podstawowe problemy badania i potrzeby Zamawiającego

 

  Członek komisji przyzna 5 pkt %, jeśli oferta zawiera kompletną koncepcję oprogramowania służącego eksportowi informacji z rejestrów IRK i USOS

 

     Członek komisji przyzna 0 pkt %, koncepcję oprogramowania służącego eksportowi informacji z rejestrów IRK i USOS niezgodną z zapisami OPZ

 

 

 

c) Przedstawienie koncepcji rozwinięcia oprogramowania do łączenia informacji z rejestrów i generowania raportów automatycznych, wytworzonych w ramach badania „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.” z wagą 25%, w tym:

 

 

 

     Członek komisji przyzna 25 pkt % , jeśli oferta zawiera logiczną, spójną i kompletną koncepcję oprogramowania do łączenia informacji z rejestrów i generowania raportów automatycznych, która odwołuje się do już wytworzonego oprogramowania

 

     Członek komisji przyzna 15 pkt % , jeśli oferta zawiera logiczną, i kompletną koncepcję oprogramowania do łączenia informacji z rejestrów i generowania raportów automatycznych, która odwołuje się do już wytworzonego oprogramowania

 

  Członek komisji przyzna 5 pkt %, jeśli oferta zawiera kompletną koncepcję oprogramowania do łączenia informacji z rejestrów i generowania raportów automatycznych

 

     Członek komisji przyzna 0 pkt %, jeśli oferta zawiera koncepcję oprogramowania do łączenia informacji z rejestrów i generowania raportów automatycznych, która nie odnosi się do zapisów OPZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium nr  2 : Cena – waga 25 %

 

 

 

W kryterium cena - najwyższą liczbę punktów (25 pkt. %), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę brutto za realizację badania, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:

 

 

 

 

 

cena oferty najniżej skalkulowanej

 

--------------------------------------------  x 25 % = punkty procentowe oferty ocenianej

 

cena oferty ocenianej

 

 

 

1. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

2.        W pierwszej kolejności Zamawiający dokona oceny części merytorycznej oferty.

 

3.        Punkty otrzymane w kryterium 1, podczas oceny indywidualnej, zostaną do siebie dodane a następnie podzielone przez liczbę oceniających. Wynik będzie liczbą punktów jaką otrzymała oferta w danym kryterium. Suma wyników ocen w poszczególnych kryteriach będzie oceną, jaką uzyskała oferta merytoryczna.

 

4.        Ocena części oferty cenowej będzie dokonana tylko dla tych ofert, które za kryteria merytoryczne uzyskały 60 i więcej punktów procentowych (na 85 możliwych). Oferty, które otrzymały mniej niż 60 punktów procentowych zostaną odrzucone.

 

5.        Suma wyników ocen w poszczególnych kryteriach będzie oceną jaką uzyskała oferta.

 

6.        Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Zostanie on zaproszony do zawarcia umowy na realizację badania.

 

7. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana Umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje