Informacja o prowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.),  Zamawiający – Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180) przy ul. Górczewskiej 8, wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę pn. „„przeprowadzenie badania pilotażowego oraz ilościowego na ogólnopolskiej próbie rodziców dzieci w wieku 6-17 lat.800x600

Przedmiotem zamówienia, jest badanie ankietowe dotyczące opinii i oczekiwań rodziców dzieci w wieku 6-17 lat dotyczących edukacji w obszarze psychoseksualnym. Jego głównym celem jest przeprowadzenie badań na ogólnopolskiej próbie rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 6-17 lat.

 

Zamówienie jest współfinansowane w ramach: projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty. Celem głównym projektu jest wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą.

 

 

Kod wg wspólnego słownika zamówień (CPV):

79315000-5 Usługi badań społecznych

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy[[2014-10-23]]143 Kb

Dodatkowe informacje