Konferencje, warsztaty, wykonanie animacji, szkoleń medialnych w ramach kampanii PR promującej produkty i rezultaty wypracowane w ramach projektów systemowych realizowanych przez IBE

Warszawa: Konferencje, warsztaty, wykonanie animacji, szkoleń medialnych w ramach kampanii PR promującej produkty i rezultaty wypracowane w ramach projektów systemowych realizowanych przez IBE.
Numer ogłoszenia: 227273 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konferencje, warsztaty, wykonanie animacji, szkoleń medialnych w ramach kampanii PR promującej produkty i rezultaty wypracowane w ramach projektów systemowych realizowanych przez IBE..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja konferencji, warsztatów, animacji, oraz szkoleń medialnych w ramach kampanii PR promującej produkty i rezultaty wypracowywane w ramach projektów (KRK): - >Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie<, - >Budowa krajowego systemu kwalifikacji - pilotażowe wdrożenie krajowego rejestru kwalifikacji oraz kampania informacyjna dot. jego funkcjonowania< 2. Przedmiotem zamówienia jest też kompleksowa organizacja konferencji podsumowującej projekt >Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych< (BUT). 3. Przedmiotem zamówienia jest również zorganizowanie sali, noclegów i cateringu na debaty organizowane w ramach projektu systemowego pn. >Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego< (EE). Wszystkie te projekty są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.60.00-3, 55.12.00.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu ograniczonego pn. Usługi agencji public relations na potrzeby projektów systemowych związanych z budową krajowego systemu kwalifikacji. Znak Sprawy: IBE/95/M/2013. W dniu 6 grudnia 2013 r. została wysłana do Dz.U.UE i opublikowana w TED w dniu 10.12.2014 numerem 2013/S 239-415688 ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. III.2.1), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Poza działaniami w ramach zamówienia podstawowe, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówieńuzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego po spełnieniu wymogów opisanych wart. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 21 maja 2014r., Wykonawcy - firmie Havas PR Warsaw sp. z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa. Szacowana wartość umowy podstawowej wynosiła 5 727 122,40 zł, w tym kwota 1 909 040,80 zł przewidziana na sfinansowanie zamówień uzupełniających. Przewidywana wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 545 747,78 tj. znacznie poniżej 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe dla udzielenia zamówienia uzupełniającego zostały dochowane.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Havas PR Warsaw sp. z o.o.,, ul. Marynarska 11,, 02-674 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Dodatkowe informacje