Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy They.pl Spółka z o.o. zamówienia z wolnej ręki, IBE/96/M/2014

 

 Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy They.pl Spółka z o.o. zamówienia z wolnej ręki

Szanowni Państwo,    
Zamawiający, Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki na: Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej w Internecie na wybranych portalach. Znak sprawy: IBE/96/M/2014. Zamówienie uzupełniające do zamówienia znak: IBE/97/M/2013 Wykonawcy: They.pl Spółka z o.o., ul Czerniowiecka nr 12, 02-705 Warszawa
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej w Internecie na wybranych portalach.
Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79341400-0    Usługi prowadzenia kampanii reklamowych.
79341100-7    Doradcze usługi reklamowe.


Uzasadnienie zastosowania trybu
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej „ustawa”, zgodnie z którym:
„Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnieniu warunków określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone  w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego.”

Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie dla projektu KRK koncepcji kompleksowej kampanii informacyjnej w internecie oraz jej realizację
Jego przedmiotem było przygotowanie dla projektu KRK koncepcji kompleksowej kampanii informacyjnej  w internecie oraz jej realizację.
W dniu 17.01.2014 r. w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod numerem 2014/S 012-017150 zostało opublikowane w ogłoszenie o zamówieniu.
W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.2.1), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego:

Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, po spełnieniu warunków określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego.

Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 10 kwietnia 2014 r. Wykonawcy: They.pl Spółka z o.o., ul Czerniowiecka nr 12, 02-705 Warszawa.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz 
Data wytworzenia: 19.01.2015
Data udostępnienia: 19.01.2015

Dodatkowe informacje