Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na: " badanie przesiewowe kwestionariuszem Słowa i Zadania – Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji (IRMIK) - zamówienie uzupełniające do zamówienia IBE/29/D/2014”, znak sprawy IBE/3/D/2

 

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) (dalej: „ustawa”), Instytut Badań Edukacyjnych (dalej również: „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie (01-180) przy ul. Górczewskiej 8, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego wartość jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiotem zamówienia jest „badanie przesiewowe kwestionariuszem Słowa i Zadania – Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji (IRMIK) - zamówienie uzupełniające do zamówienia IBE/29/D/2014”, znak sprawy IBE/3/D/2015

 

Kod wg wspólnego słownika zamówień (CPV): 

79315000-5 Usługi badań społecznych

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki

W dniu 26 lutego 2015 r. przekazując zaproszenie do negocjacji Wykonawcy, tj. GfK Polonia Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ludnej 2 w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjnych wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. „badanie przesiewowe kwestionariuszem Słowa i Zadania – Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji (IRMIK) - zamówienie uzupełniające do zamówienia IBE/29/D/2014”, znak sprawy IBE/3/D/2015”. Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 3 lutego 2015r. 

Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zgodnie z art. 66 ustawy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Artykuł 67 ust. 1 ustawy określa przesłanki warunkujące zastosowanie trybu z wolnej ręki. Zgodnie z pkt. 6 przywołanego przepisu: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”. 
Przedmiotowe zamówienie należy zakwalifikować jako zamówienie uzupełniające. Spełnione zostały bowiem wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie podstawowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „
Badanie normalizacyjne kwestionariuszy: Słowa i Gesty oraz Słowa i Zdania – Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji oraz kwestionariusza Krótki Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji” zostało wszczęte w dniu 31 marca 2014 r. poprzez wysłanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie to zostało opublikowane w dniu 5 kwietnia 2014 r. pod numerem 2014/S 068-116905. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. VI.3), jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (§ 4) przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 21 lipca 2014 r.. Wykonawcy GfK Polonia Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ludnej 2 w Warszawie. Wartość zamówienia podstawowego oszacowano na kwotę 1 990 000 zł netto, wartość udzielonych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

Tym samym, zostały spełnione wszystkie przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz 
Data wytworzenia: 26.02.2015
Data udostępnienia: 26.02.2015

Dodatkowe informacje