Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia uzupełniającego. Druk i dostawa 10 publikacji.

Warszawa: Druk i dostawa 10 publikacji. Znak sprawy: IBE/10/M/.2015
Numer ogłoszenia: 32017 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11 , strona internetowa www.ibe.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa 10 publikacji. Znak sprawy: IBE/10/M/.2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na druku oraz dostawie publikacji wskazanych w Tabeli nr 1 (ząłącznik nr 1 do OPZ) >Szczegółowe parametry techniczne publikacji< do siedziby Instytutu Badań Edukacyjnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-279.82.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej ustawa, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia , w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie do druku, druk, tłoczenie, dostawa i dystrybucja publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych. Jego przedmiotem było przygotowanie do druku, druk, zapis elektroniczny na płyty DVD, dostawa publikacji. W dniu 2 maja 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod numerem 2012/S 84-138714 zostało opublikowane w ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.2.2 oraz w pkt VI.3), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 13.08.2012.r. Wykonawcy: Drukarnia G.C. Grzegorz Cielecki, ul. Sycowska 20, 02-266 Warszawa. Szacowana wartość umowy podstawowej wynosiła 1 303 137,23 zł. Suma dotychczas udzielonych zamówień uzupełniającym, łącznie z przedmiotowym zamówieniem jest poniżej 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Drukarnia G.C. - Grzegorz Cielecki,, Ul. Sycowska 20,, 02-266 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Dodatkowe informacje