Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu poprzez produkcję materiałów wideo wspierających działania PR


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu poprzez produkcję materiałów wideo wspierających działania PR. Znak Sprawy IBE/19/DM/2015..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu poprzez produkcję materiałów wideo wspierających działania PR, polegającą na wykonaniu dwudziestu jeden 100 sekundowych filmów na stronę projektu oraz produkcję filmu maksymalnie do 3 minut dotyczącej promocji portalu Nasza Edukacja..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.11.12.50-9, 79.34.22.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn.Realizacja filmów informacyjno-promocyjnych i zapisów seminariów dotyczących projektów Entuzjaści Edukacji, KRK, i EWD. Znak sprawy: IBE/20/D/2013. Jego przedmiotem było m.in. realizacja filmów informacyjno-promocyjnych. W dniu 20 marca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 110430 - 2013 r zostało opublikowane w ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.1.5), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego:Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnienie warunków określonych w wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego.Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 13.05.2013 .r. Wykonawcy: Studio Soho s.c., Agata i Jakub Szada Borzyszykowski,, ul. Pobiedziska 11/3, 61-049 Poznań. Szacowana wartość umowy podstawowej wynosiła 159 378,50zł. Szacowana wartość przedmiotowego zamówienia uzupełniającego jest niższa niż 50% tej kwoty. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Studio Soho s.c., Agata i Jakub Szada Borzyszykowski, ul. Pobiedziska 11/3, 61-049 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-03-26
Data udostępnienia: 2015-03-26

Dodatkowe informacje