Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - programy kształcenia, walidacja

Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego
  
I           Informacja wstępna
 
Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
tel.: (22) 241-71-70; fax: (22) 241-71-11.
Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/,
zwany dalej „Zapraszającym”
 
działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”
 
zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym,


w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na:
a)    opracowaniu co najmniej dwóch programów kształcenia w oparciu o efekty uczenia się zdefiniowane dla wybranych kwalifikacji opisanych zgodnie ze „Standardem opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego”,
b)    opracowaniu co najmniej dwóch projektów walidacji w oparciu o efekty uczenia się i kryteria ich weryfikacji oraz wymagania dotyczące walidacji określone dla kwalifikacji opisanych zgodnie ze „Standardem opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego”.
Opracowane programy kształcenia i projekty walidacji posłużą jako materiał do oceny kompletności informacji ujętych w „Standardzie opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego” oraz do dalszych prac nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce.
 
II          Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału
 
1.    Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru mailową.
2.    Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
3.    Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami.

 
III         Cel i przedmiot dialogu technicznego
 
Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, w tym określenia:
1.    kwalifikacji będących przedmiotem zamówienia (spośród kwalifikacji opisanych zgodnie ze „Standardem opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego”).
2.    Wymagań dotyczących Wykonawcy .
3.    Wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie.Zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie.
4.    Harmonogramu prac.
5.    Kosztów realizowanego zamówienia
 
IV        Zasady prowadzenia dialogu technicznego
 
1.    Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.
2.    Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą.
3.    Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.
4.    Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 20 lipca 2015 r.
5.    Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.
6.    Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie deklaracji uczestnictwa złożonej drogą mailową. Do dialogu technicznego zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunek wskazany w części II Ogłoszenia.
7.    Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań seminaryjnych/konsultacyjnych lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie ustalona indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.
8.    Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.
9.    Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.
10.Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenia zamówienia publicznego określonym szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.
11.Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
12.W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku Uczestnik powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.
 
V         Deklaracja uczestnictwa w dialogu technicznego
 
1.    Deklaracje należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2015 r., zgodnie z wyborem Uczestnika, w następujących formach:
a)    drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 
VI        Informacje dodatkowe
 
1.    Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu technicznego ze strony Zapraszającego są:
a Katarzyna Trawińska - Konador, email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

b) Wojciech Stęchły, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
C) Gabriela Ziewiec-Skokowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
2.    Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał zgłoszenia o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego.
3.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
4.    Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
5.    Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.  


Informację wytworzył:Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 29.06.2015
Data udostępnienia: 29.06.2015

Dodatkowe informacje