Zaprojektowanie, realizacja i wdrożenie działań w zakresie e-learningu - zam. uzupełniające.

Warszawa: Zaprojektowanie, realizacja i wdrożenie działań w zakresie e-learningu - zam. uzupełniające. Znak sprawy: IBE/23/M/2015.
Numer ogłoszenia: 120635 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11 , strona internetowa www.ibe.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie, realizacja i wdrożenie działań w zakresie e-learningu - zam. uzupełniające. Znak sprawy: IBE/23/M/2015..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Działanie e-learningowe zostanie wykorzystane na rzecz budowy wiedzy i świadomości na temat standardu opisu kwalifikacji wśród interesariuszy, opinii publicznej i mediów oraz zainteresowanych instytucji w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej prowadzonej w ramach projektu. Jego celem będzie umożliwienie interesariuszom projektu zapoznania się z założeniami dotyczącymi Standardu Opisu Kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Działanie będzie stanowić interaktywne seminarium podzielone na moduły, zaimplementowane na platformie Moodle..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.42.00.00-4, 90.52.10.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej ustawa, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie, realizacja i wdrożenie działań w zakresie e-learningu. Znak sprawy: IBE/27/M/2014. Jego przedmiotem było zaprojektowanie, realizacja i wdrożenie działań w zakresie e-learningu. W dniu 27 marca 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 104458 - 2014 r zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.1.5), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnienie warunków określonych w wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 20.05.2014 .r. Wykonawcy: Inter It Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot. Szacowana wartość umowy podstawowej wynosiła 124 100,00. Szacowana wartość przedmiotowego zamówienia uzupełniającego jest niższa niż 50% tej kwoty. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Inter It Sp. z o.o.,, ul. M. Reja 13/15,, 81-874 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

 

 

Dodatkowe informacje