Rezerwacja, organizacja i koordynacja noclegów dla uczestników III Kongresu Polskiej Edukacji - zam. uzupełniające.

Warszawa: Rezerwacja, organizacja i koordynacja noclegów dla uczestników III Kongresu Polskiej Edukacji - zam. uzupełniające. Znak sprawy: IBE/24/D/2015
Numer ogłoszenia: 121261 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11 , strona internetowa www.ibe.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rezerwacja, organizacja i koordynacja noclegów dla uczestników III Kongresu Polskiej Edukacji - zam. uzupełniające. Znak sprawy: IBE/24/D/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca będzie odpowiedzialny za rezerwację i koordynację noclegów ze śniadaniami w dniach 26 sierpnia do 1 września 2015 r. dla gości III Kongresu Polskiej Edukacji, który odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przy ul. Olimpijskiej w Katowicach, który odbywać się będzie w Katowicach. W sumie 67 pokoi dla 90 osób, w hotelach 4 i 5 gwiazdkowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.11.00.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej ustawa, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Organizacja w dniach 29-30 sierpnia 2015 r. w Katowicach dwudniowego III Kongresu Polskiej Edukacji. Znak sprawy: IBE/18/D/2015. Jego przedmiotem było m.in. usługi związane z zapewnieniem noclegów dla gości kongresowych. W dniu 20 czerwca 2015 r. w suplemencie do Dz. U. UE (TED) pod numerem 2015/S 118-215061r zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn. Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów . W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. VI.3, przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnienie warunków określonych w wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać20 % wartości zamówienia podstawowego Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 27.07.2015r. Wykonawcy: Konsorcjum IT event Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa oraz ICP Group S.A. Al. Wilanowska 303ª, 02-655 Warszawa Szacowana wartość umowy podstawowej wynosiła 1 722 067,75 PLN. Szacowana wartość przedmiotowego zamówienia uzupełniającego jest niższa niż 20% tej kwoty. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • IT event Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 176,, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

  • ICP Group S.A., Al. Wilanowska 303ª,, 02-655 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

 

 

Dodatkowe informacje