Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu poprzez produkcję materiałów wideo wspierających działania PR

  • Drukuj

 

Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu poprzez produkcję materiałów wideo wspierających działania PR. Znak Sprawy IBE/26/M/2015
Numer ogłoszenia: 127559 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11 , strona internetowa www.ibe.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu poprzez produkcję materiałów wideo wspierających działania PR. Znak Sprawy IBE/26/M/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest produkcja materiałów wideo wspierających działania w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu pt.: >Budowa krajowego systemu kwalifikacji - pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania<, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej projektem. Na zamówienie składają się: -dwie rejestracje wideo z przebiegu dwóch jednodniowych wydarzeń realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz wykona na podstawie nagranego materiału dwa maksymalnie 4-5-minutowe filmy dotyczące tych wydarzeń. -cztery maksymalnie 5-minutowe filmy z jednodniowych konferencji zorganizowanych wcześniej przez Instytut Badań Edukacyjnych na podstawie materiałów filmowych przekazanych przez Zamawiającego -jeden film 4-5-minutowy z elementami animacji 2D na potrzeby promocji projektu i upowszechnienia jego produktów -cztery 4-5-minutowe animacje 2D np. dot. korzyści dla interesariuszy z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, proces walidacji, Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji itp. -dwadzieścia 100-sekundowych filmów na stronę projektu, zawierających mini wywiady z interesariuszami projektu oraz osobami wskazanymi przez Zamawiającego, przeprowadzone przez dziennikarza z doświadczeniem telewizyjnym, wraz ze spisaniem wypowiedzi w formie testimoniali..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.11.12.50-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn.Realizacja filmów informacyjno-promocyjnych i zapisów seminariów dotyczących projektów Entuzjaści Edukacji, KRK, i EWD. Znak sprawy: IBE/20/D/2013. Jego przedmiotem było m.in. realizacja filmów informacyjno-promocyjnych. W dniu 20 marca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 110430 - 2013 r zostało opublikowane w ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.1.5), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego:Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnienie warunków określonych w wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego.Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 13.05.2013 .r. Wykonawcy: Studio Soho s.c., Agata i Jakub Szada Borzyszykowski,, ul. Pobiedziska 11/3, 61-049 Poznań. Szacowana wartość umowy podstawowej wynosiła 159 378,50zł. Szacowana wartość przedmiotowego zamówienia uzupełniającego, wliczając w to już udzielone zamówienie uzupełniające, jest niższa niż 50% tej kwoty. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 

  • Studio Soho s.c., Agata i Jakub Szada Borzyszykowski, ul. Pobiedziska 11/3,, 61-049 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował:
Data wytworzenia: 27-08-2015
Data udostępnienia: 27-08-2015