Przygotowanie i publikacja 4 stronicowej wkładki w Gazecie Prawnej.

Warszawa: Przygotowanie i publikacja 4 stronicowej wkładki w Gazecie Prawnej
Numer ogłoszenia: 165935 - 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11 , strona internetowa www.ibe.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i publikacja 4 stronicowej wkładki w Gazecie Prawnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i publikacja 4 stronicowej wkładki w Gazecie Prawnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej ustawa, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie i realizacja kampanii PR promującej i upowszechniającej produkty oraz wyniki badań realizowanego projektu pt. >Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego< współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Znak sprawy: IBE/30/D/2013. Jego przedmiotem było m.in. przygotowanie i publikacja ogłoszeń w prasie. W dniu 10 kwietnia 2013 r. w Suplemencie do Dz.U. UE pod numerem 2013/S 070-116850 r zostało opublikowane w ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. VI. 3 - Informacje dodatkowe zawarto następujący zapis: 1. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego. 2. Podana w pkt. II.2.1) ogłoszenia o zamówieniu szacunkowa wartość zamówienia bez VAT obejmuje zamówienia uzupełniające, których Zamawiający może udzielić zgodnie z postanowieniami SIWZ i ogłoszenia w kwocie 812 487,80 PLN bez VAT. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 16.07.2013 .r. Wykonawcy - Konsorcjum: 1. Ecorys Polska Sp. z o.o. , Ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa 2. MCC-Marketing&Communikacation Consultants Agnieszka Bajur i Elżbieta Radzka Sp. J. Ul. Czerska 18 lok. 52, 00-732 Warszawa 3. Especto Dariusz Szewczyk, Ul. Widna 27A, 31-464 Kraków Szacowana wartość przedmiotowego zamówienia uzupełniającego, łącznie z już udzielonymi zamówieniami uzupełniającymi, jest niższa niż kwota wskazana w ogłoszeniu i niższa niż 50% szacowanej wartości zamówienia. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • 1. Ecorys Polska Sp. z o.o. , Ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

  • 2. MCC-Marketing, Ul. Czerska 18 lok. 52, 00-732 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

  • 3. Especto Dariusz Szewczyk, Ul. Widna 27A, 31-464 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

 

 

Dodatkowe informacje