Pracownik naukowy – adiunkt (Nr. ref.: IBE/N/228/PN_AD/1411/BIP)

 • Drukuj

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje blisko 280 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę
z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

Pracownik naukowy – adiunkt

Nr. ref.: IBE/N/228/PN_AD/1411/BIP

Liczba stanowisk: 5

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego - adiunkta w dziedzinie nauk społecznych , w dyscyplinie nauki socjologiczne.

Wymagania wobec kandydatów:

 • stopień doktora,
 • dorobek naukowy, mile widziane publikacje naukowe z zakresu socjologii lub socjologii wychowania,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych z zakresu szeroko rozumianej edukacji,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych.

Zakres obowiązków:

Podstawowym obowiązkiem pracownika naukowego jest realizacja celów i zadań statutowych Instytutu, w tym prowadzenie działalności naukowej i rozwojowej, w szczególności poprzez:

 • twórczą działalność naukową polegającą na rozwiązywaniu problemów naukowych,
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji,
 • upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym,
 • kształcenie kadry naukowej,
 • udział w pracach organizacyjnych Instytutu związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie:

 • listu motywacyjnego;
 • CV uwzględniającego opis doświadczenia zawodowego z podaniem informacji dotyczących:

- dorobku naukowego, badawczego (wdrożeniowego), organizacyjnego,

- zrealizowanych grantów naukowych,

- doświadczenia w popularyzacji wyników badań,

 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia o znajomości języka/języków obcych,
 • zwięzłej informacji o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach kandydata w działalności naukowej,
 • propozycji projektu badawczego w zakresie badań edukacyjnych, który pracownik naukowy chciałby realizować w IBE,
 • oświadczenia o akceptacji warunków konkursu,
 • oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej, zgodnie z art. 265 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 02.12.2019 r.na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, osobiście
w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule Nr. ref.: IBE/N/228/PN_AD/1411/BIP

Komisja Konkursowa będzie oceniała złożone dokumenty pod względem formalnym i przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z  kandydatami spełniającymi stawiane wymagania w dniach 05-12.12.2019 r.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu: 20.12.2019 r.

Decyzje o zatrudnieniu osoby na ww. stanowisku naukowym podejmie Dyrektor Instytutu na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej i opinii Rady Naukowej Instytutu.

Prosimy o następujące 3 Oświadczenia:

1. Oświadczenie kandydatów o akceptacji warunków konkursu.

„Oświadczam, że akceptuję warunki konkursu konkurs na stanowisko pracownika naukowego – adiunkta w dziedzinie nauk społecznych , w dyscyplinie nauki socjologiczne przedstawione w ogłoszeniu”.

2.  Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach”– jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

3. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia w IBE kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie do grona pracowników prowadzących działalność naukową zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w dyscyplinie naukowej, którą reprezentuje a dorobek naukowy kandydata, powstały w związku z zatrudnieniem zostanie przypisany w przyszłej ewaluacji do dorobku naukowego IBE na podstawie oświadczenia kandydata, złożonego zgodnie z art. 265 ust.13 tej ustawy.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).