Organizacja konferencji, debat i udziału w wydarzeniach zewnętrznych

 Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach ponownej oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  ponownie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 13).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 07.04.2017  

Data udostępnienia:.07.04.2017   

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o anulowaniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający  informuje o anulowaniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 12).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 03.04.2017  

 

Data udostępnienia: 03.04.2017

 


Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 11).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:30.03.2017 

 

Data udostępnienia:.30.03.2017


 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 10). 

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:23.02.2017

Data udostępnienia:23.02.2017Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 5. Przesunięcie terminu składania ofert.


Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 8). 
 
Mając na względzie zapisy art. 38 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 6 Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 23.02.2017 godz. 12:00. Otwarcie ofert zostanie dokonane w tym samym dniu o godz. 12.30.

Informacja o zmianie terminiu składania i otwarcia ofert  została wysłana do Dz.U. UE. (załącznik nr 9).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:14-02-2017 
Data udostępnienia: 14-02-2017
 
 Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4


Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6). Dodatkowo, Zamawiający publikuje nową wersję Formularza ofertowego (załącznik nr 7) w którym poprawiono 2 omyłki pisarskie.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:07-02-2017 
Data udostępnienia: 07-02-2017

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3


Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:07-02-2017 
Data udostępnienia: 07-02-2017


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4).
Treść odpowiedzi w odniesieniu  do wysokości żądanego wadium stanowi jednocześnie modyfikację SIWZ  w trybie ust. 4 cytowanego artykułu ustawy.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:31-01-2017
Data udostępnienia: 31-01-2017


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1


Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:24-01-2017 
Data udostępnienia: 24-01-2017


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Sprostowanie

Zamawiający, niniejszym dokonuje sprostowania oczywiście błędnych wskazań co do maksymalnych liczby punktów znajdujących się w  par. 14 ust. 2, 3 i 4 SIWZ.  Zgodnie z zapisami w tabeli zawartej w ust. 1 oraz  w treści opublikowanego ogłoszenia, maksymalna  liczba punktów w poszczególnych kryteriach winna wynosić:
Cena -70 pkt, (tę wielkość Zamawiający użyje we wzorze określonym w ust. 2 tego paragrafu),
Propozycja 5 wydarzeń zewnętrznych” - maksymalnie  15 pkt
Scenariusz debaty  - maksymalnie 15 pkt.
 
 
Informację wytworzyłZbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:19-01-2017 
Data udostępnienia: 19-01-2017 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

 Organizacja konferencji, debat i udziału w wydarzeniach zewnętrznych

 

  Znak sprawy: IBE/17/2016

 


Termin składania ofert upływa w dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED , (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikowałZbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2017-01-14
Data udostępnienia:2017-01-14
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje