Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - Transport

  • Drukuj

Zamawiający niniejszym wydłuża terminy przedmiotowego dialogu technicznego, tj:

- Deklaracje woli uczestnictwa w dialogu technicznym należy składać w terminie do dnia 29 września 2017 r. w następujących formach:

- Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 8 października 2017 r.

Pozostałe warunki zawarte w  poniższym ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 21.09.2017  

Data udostępnienia:.21.09.2017
Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego

 

I Informacja wstępna

 

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

tel.: (22) 241-71-70; fax: (22) 241-71-11,

Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/,

zwany dalej „Zapraszającym”,

 

działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora transportu w Polsce.

 

II  Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału

1.    Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w działaniach dotyczących problematyki kompetencji i kwalifikacji, funkcjonujących i wykorzystywanych w  sektorze transportu.

2.    Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru drogą telefoniczną lub mailową.

3.    Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami.

 

III Cel i przedmiot dialogu technicznego

Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 – wersja robocza opisu przedmiotu zamówienia) dotyczących:

1)    adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;

2)    zakresu działań podmiotu realizującego zamówienie, w tym nazwy, definicji i granic sektora;

3)    kompetencji podmiotu realizującego zamówienie;

4)    wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;

5)    zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;

6)    harmonogramu prac.

 

IV  Zasady prowadzenia dialogu technicznego 

1.   Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2.    Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą.

3.   Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

4.   Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 1 października 2017 r.

5.   Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

6.   Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie deklaracji uczestnictwa złożonej drogą telefoniczną lub mailową. Do dialogu technicznego zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunek wskazany w części II Ogłoszenia.

7.    Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań seminaryjnych/konsultacyjnych lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie ustalona indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.

8.   Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

9.   Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

10. Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

11. Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

12. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

 

V Deklaracja uczestnictwa w dialogu technicznym

Deklaracje należy składać w terminie do dnia 22 września 2017 r. w następujących formach:

a. telefonicznie, na nr tel. (22) 24 17 187,

b. drogą elektroniczną na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  

VI  Informacje dodatkowe

1.   Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu technicznego ze strony Zapraszającego są:

Andrzej Żurawski, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Mateusz Panowicz, tel. +48 (22) 24 17 187, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2.   Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał zgłoszenia o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od których otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego.

3.   Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

4.   Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

5.   Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 08.09.2017  

Data udostępnienia:.08.09.2017

Załączniki:
Pobierz plik (OPZ transport_na dialog techniczny.docx)01. OPZ transport_na dialog techniczny[2017-09-08]119 Kb