Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z elastycznych form zarządzania na przykładzie metodyki Scrum na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości i instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - II przetarg

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 07.11.2017  

 

Data udostępnienia:07.11.2017 

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 06).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

 

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 23.10.2017
Data udostępnienia: 23.10.2017

 Wykonawcy

 

Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),  dokonuje  przesunięcia terminu składania ofert (szczegóły w załączniku nr 4)

Nowy termin składania ofert to 23.10.2017 do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.30.

 

W załączeniu publikujemy również korektę ogłoszenia w BZP (patrz załącznik nr 5). 

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 23.10.2017 
Data udostępnienia: 23.10.2017 

 Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 12.10.2017  

 

Data udostępnienia: 12.10.2017  


Wykonawcy

 

Sprostowanie SIWZ

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy pzp dokonuje sprostowania oczywistej pomyłki przy określeniu daty składania ofert i daty otwarcia ofert w SIWZ dla przedmiotowego postępowania. 

Prawidłowa data, zgodnie z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu, oraz poniższym ogłoszeniem to:  

termin składania ofert to 16.10.2017 rok godz. 12.00, zaś otwarcie będzie w tym samym dniu o godz. 12.30.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 05.10.2017 

 

 

Data udostępnienia: 05.10.2017 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z elastycznych form zarządzania na przykładzie metodyki Scrum na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości i instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - II przetarg


Znak sprawy: IBE/25/2017

 
         

Termin składania ofert upływa w dniu 16.10.2017 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2017-08-28
Data udostępnienia:2017-08-28
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje