Przygotowanie dla portalu ZSK koncepcji kompleksowej kampanii informacyjnej w internecie oraz jej realizację

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 17.11.2017   

Data udostępnienia:17.11.2017

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 06).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 30.10.2017
Data udostępnienia: 30.10.2017


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 5). Udzielone odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ w zgodzie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 27.10.2017   

 

Data udostępnienia: 27.10.2017


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4). Udzielone odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ w zgodzie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 27.10.2017   
Data udostępnienia: 27.10.2017

Wykonawcy

Sprostowanie.

Zgodnie z art. 38 ust 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych Zamawiający prostuje nieprawidłowe odesłanie zawarte w §10 ust 9 lit a) SIWZ.

Wymagana tam Lista zawierającą propozycje 10 słów kluczowych oraz propozycje 10 fraz kluczowych na użytek realizacji działań opisanych w pkt. 9.1 OPZ – odnosić się ma do działań opisanych w pkt. 7.1 OPZ, a nie jak błędnie zapisano w pkt. 9.1 – którego w OPZ nie ma.

 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 26.10.2017   
Data udostępnienia: 26.10.2017


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). Udzielone odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ w zgodzie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 26.10.2017   
Data udostępnienia: 26.10.2017


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209 000 euro na:


Przygotowanie dla portalu ZSK koncepcji kompleksowej kampanii informacyjnej w internecie oraz jej realizację


Znak sprawy: IBE/23/2017

 
           

Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2017 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2017-10-17
Data udostępnienia:2017-10-17
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje