Stworzenie i uruchomienie narzędzi informatycznych „Baza Efektów Uczenia się ZSK” i „Moje Portfolio”

 

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 09.02.2018

 

Data udostępnienia: 09.02.2018


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 03).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 23.01.2018
Data udostępnienia: 23.01.2018Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1.

 Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami:

 1. W załączniku nr 5. do SIWZ "Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia," w tabelce dotyczącej PROGRAMISTY znajduje się następujący zapis:

 w opisie należy odnieść się do wszystkich wymogów sformułowanych w §10 ust. 9 SIWZ (...)

We wspomninym ustępie SIWZ odnosi się natomiast do wprowadzenia zmiany bądź wycofania oferty.
Proszę o potwierdzenie że w tym przypadku chodzi o odwołanie do  §14 ust. 1 pkt 2)  SIWZ

2. Proszę o analogiczne potwiedzenie w odniesieniu do GRAFIKA i odwołąnie do punktu §14 ust. 1 pkt 3)  SIWZ.

 

 

Odp na pytanie nr 1 i 2. W załączniku mamy do czynienia z pomyłką pisarską. Winno być §10 ust. 10 siwz. Przy czym, mając na względzie treść ust. 10, jest to równoznaczne z odwołaniem odpowiednio do §14 ust. 1 pkt. 2 i 3. 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 19.01.2018
Data udostępnienia: 19.01.2018


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Sprostowanie

Zamawiający, w odpowiedzi na wątpliwości zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,  o treścii:
Prosimy o wyjaśnienie czy termin składania ofert przypada na dzień 18.01 (zgodnie z SIWZ) czy może jest to 22.01 (zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu)?
niniejszym dokonuje sprostowania  zapisów SIWZ w odniesieniu do wszystkich wystąpień daty składania i otwarcia ofert.

Zgodnie z treścią ogłoszenia w BZP i  poniższym ogłoszeniu prawidłowa data składania ofert to 22.01.2018 do godz. 12.00.
Otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 12.30. 
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 15.01.2018

 

Data udostępnienia: 15.01.2018


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


Stworzenie i uruchomienie narzędzi informatycznych „Baza Efektów

Uczenia się ZSK” i „Moje Portfolio”

 

Znak sprawy: IBE/4/2018

 
             

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-01-11
Data udostępnienia:2018-01-11
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje