Przygotowanie koncepcji i wyprodukowanie 25 000 sztuk gry karcianej dla uczniów szkół podstawowych oraz internetowej wersji gry na potrzeby projektu ZSK.


Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o unieważnieniu postępowania. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 07.03.2018 

 

Data udostępnienia:07.03.2018 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 24.01.2018
Data udostępnienia: 24.01.2018

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1.

 Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pyt. Czy można przesłać dwie wersje koncepcji gry? Jeżeli tak, czy mogą stanowić jedną ofertę czy dwie odrębne?

Odp. NIE. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a tym samym oczekujemy jednej koncepcji.

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 19.01.2018    

 

Data udostępnienia: 19.01.2018

 Wykonawcy

Uzupełnienie

Zamawiający, dla wygody Wykonawców zamieszcza załącznik nr 4 do SIWZ  - Wykaz doświadczenia wykonawcy (patrz załącznik 3). 
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 17.01.2018   

 

Data udostępnienia: 17.01.2018


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


Przygotowanie koncepcji i wyprodukowanie 25 000 sztuk gry karcianej dla uczniów szkół podstawowych oraz  internetowej wersji gry na potrzeby projektu ZSK

 Znak sprawy: IBE/5/2018

 
              

Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-01-12
Data udostępnienia:2018-01-12
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje