Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora zdrowia publicznego w Polsce (SRK ZP)

Wykonawcy

  
Ponowne zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  ponownie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował:

Data wytworzenia: 15.05.2018

Data udostępnienia:15.05.2018 

 Wykonawcy

  


Zawiadomienie o  unieważnieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający  informuje o unieważnieniu poniższej decyzji o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 23.03.2018  

Data udostępnienia:23.03.2018 

 Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 23.03.2018   

Data udostępnienia:23.03.2018 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza  
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 26.02.2018
Data udostępnienia: 26.02.2018


Wykonawcy

Przesunięcie terminu składania ofert

 

 Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z udzielonymi odpowiedziami i związanymi z nimi modyfikacjami siwz zamawiający niniejszym modyfikuje termin składania ofert.

 Nowy termin składania ofert to 26 luty 2018 godz. 12.00.  Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.30. 

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 14.02.2018 
Data udostępnienia: 14.02.2018

 Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 09.02.2018 
Data udostępnienia: 09.02.2018


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora zdrowia publicznego   w Polsce (SRK ZP).

   Znak sprawy: IBE/6/2018


Termin składania ofert upływa w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-01-16
Data udostępnienia:2018-01-16
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje