Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego

  • Drukuj

Wykonawcy


Szanowni Państwo

w załączeniu (zał. nr 2) Zamawiający publikuje podsumowanie dialogu technicznego prezentujące kwestie poruszane w trakcie debat otwartych i indywidualnych spotkań.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 

 

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 21.03.2018
Data udostępnienia: 21.03.2018


 Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego w sprawie zamówienia o szacowanej wartości pozycji budżetowych 7 476 400 zł brutto

 

I.                 Informacja wstępna

 Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,
tel.: (22) 241-71-70; fax: (22) 241-71-11,
Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/,

zwany dalej „Zapraszającym”,

 

działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  opracowywanie 120 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji o łącznej szacowanej wartości pozycji budżetowych 7 476 400 zł brutto.  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w częściach (ok. 15 opisów w ramach jednej części).

 

  II.              Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału

1.     Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. opracowywania opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

2.     Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone 
o zgłoszenie tego zamiaru drogą telefoniczną lub mailową.

3.     Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami.

 III.              Cel i przedmiot dialogu technicznego

Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 – wersja robocza koncepcji przedmiotu zamówienia) dotyczących:

1)     adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;

2)     zakresu działań podmiotu realizującego zamówienie;

3)     kompetencji podmiotu realizującego zamówienie;

4)     wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;

5)     zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;

6)     harmonogramu prac.

 

IV.              Zasady prowadzenia dialogu technicznego 

1.     Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, 
w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2.     Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu SIWZ w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą.

3.     Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

4.     Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 15 marca 2018 r.

5.     Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu SIWZ w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

6.     Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie deklaracji uczestnictwa złożonej drogą telefoniczną lub mailową. Do dialogu technicznego zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunek wskazany 
w części II Ogłoszenia.

7.     Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań seminaryjnych/ konsultacyjnych/informacyjnych lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie przekazana indywidualnie 
każdemu z dopuszczonych Uczestników.

8.     Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

9.     Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

10.  Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne 
z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających 
z procedur udzielania zamówień publicznych.

11.  Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

12.  W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

  V.              Deklaracja uczestnictwa w dialogu technicznym

Deklaracje należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. w następujących formach:

drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. oraz  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

VI.              Informacje dodatkowe

1.     Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu technicznego ze strony Zapraszającego są:

Emilia Danowska-Florczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Piotr Rycielski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Karolina Malinowska, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

1.  Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał zgłoszenia o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od których otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego.

2.   Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

3.  Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

     4.     Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.