Zakup 63 komputerów przenośnych dla IBE

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 07.03.2018 

 

Data udostępnienia:07.03.2018 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza  

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 01.03.2018
Data udostępnienia: 01.03.2018Wykonawcy

Wyjaśnienie  dot. sposobu obliczania ceny w ofercie

Zamawiający wyjaśnia, że niezależnie od uregulowań prawnych dotyczących tzw. "odwróconego VAT"  Wykonawca jest proszony o przedstawienie w ofercie - zgodnie z zapisami SIWZ - ceny brutto zamówienia (tj. powiększonego o wartość podatku VAT, niezależnie od tego kto będzie zobowiązany do odprowadzenia przedmiotowego podatku do US. 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował:  
Data wytworzenia: 27.02.2018
Data udostępnienia: 27.02.2018  

 Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował:  
Data wytworzenia: 26.02.2018
Data udostępnienia: 26.02.2018  


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował:  
Data wytworzenia: 23.02.2018
Data udostępnienia: 23.02.2018  


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


Zakup 63 komputerów przenośnych dla IBE.

 

Znak sprawy: IBE/10/2018

 
              

Termin składania ofert upływa w dniu 01.03.2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-02-20
Data udostępnienia:2018-02-20
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje