Wykonanie pilotażowego wdrożenia wybranej Sektorowej Ramy Kwalifikacji w zakresie zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwie.

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 26.04.2018  

 

Data udostępnienia:26.04.2018 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza  

 

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 21.03.2018
Data udostępnienia: 21.03.2018


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Przesunięcie terminu składania ofert.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 
 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy pzp dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.

Nowy termin to  21 marca 2018 godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12:30.

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował:  
Data wytworzenia: 09.03.2018
Data udostępnienia:09.03.2018

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


Wykonanie pilotażowego wdrożenia wybranej Sektorowej Ramy Kwalifikacji w zakresie zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwie. 

 Znak sprawy: IBE/8/2018

 
               

Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-02-27
Data udostępnienia:2018-02-27
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje