Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego

  • Drukuj

Szanowni Państwo

Zamawiający informuje, że zdecydował o przesunięciu terminu końcowego prowadzenia dialogu technicznego określonego w pkt. IV.4. Planuje się zakończenie procedury w dniu 6 kwietnia 2018r.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 23.03.2018
Data udostępnienia: 23.03.2018

 Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego

 

I           Informacja wstępna

 Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

tel.: (22) 241-71-70; fax: (22) 241-71-11,

Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/,

zwany dalej „Zapraszającym”,

 

działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na analizę procesu włączania kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przy wykorzystaniu metody Design Thinking polegającą na:

·        identyfikacji barier w procesie włączania kwalifikacji do ZSK występujących od etapu zgłoszenia wniosku do ZSK, do przygotowania i ogłoszenia obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji do ZSK, Załącznik 1 (schemat)

·        identyfikacji kluczowych stanowisk i funkcji w ministerstwach mających wpływ na proces włączania kwalifikacji,

·        identyfikacja potrzeb zgłaszających kwalifikacje do ZSK,

·        identyfikacji potrzeb ekspertów i specjalistów zaangażowanych w proces,

·        identyfikacji podmiotów zaangażowanych w proces konsultacji,

·        wypracowaniu propozycji usprawniających proces włączania do ZSK dostosowanych do wskazanych ministrów właściwych.

 

II          Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału

1.      Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w działaniach dotyczących projektowania rozwiązań, usług, produktów z wykorzystaniem metody Design Thinking.

2.      Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego
i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru drogą telefoniczną lub mailową.

3.      Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami.
 

III         Cel i przedmiot dialogu technicznego

Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia dotyczących:

1.  adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;    

2.      zakresu działań podmiotu realizującego zamówienie;

3.      kompetencji podmiotu realizującego zamówienie;

4.      wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;

5.      zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;

6.      harmonogramu prac;

7.      szacunkowych kosztów zamówienia.

 

IV        Zasady prowadzenia dialogu technicznego

1.      Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2.      Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą.

3.      Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

4.      Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: 26 – 30 marca 2018 r.

5.      Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

6.      Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie deklaracji uczestnictwa złożonej drogą telefoniczną lub mailową. Do dialogu technicznego zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunek wskazany w części II Ogłoszenia.

7.      Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań seminaryjnych/konsultacyjnych lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie ustalona indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.

8.      Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

9.      Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

10.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania
i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo
w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

11.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

12.   W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

 

V         Deklaracja uczestnictwa w dialogu technicznym

Deklaracje należy składać w terminie do dnia  23 marca 2018  w następujących formach:

a.       telefonicznie, na nr tel. (+48 22 24 17 177).

b.       drogą elektroniczną na adres: michal@ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

 1.  Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał zgłoszenia o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od których otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego.

2.   Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

3.  Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

     4.     Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.