Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego - badanie sektorowe

  • Drukuj

 

Ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego

 

 

 

I           Informacja wstępna

 

 Instytut Badań Edukacyjnych

 

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

 

tel.: (22) 241-71-70; fax: (22) 241-71-11,

 

Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/,

 

zwany dalej „Zapraszającym”,

 

 działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

 

 

 

zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym,

 

 

 

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego narealizację badań jakościowych w związku z realizacją badania oceny funkcjonowania kwalifikacji w dwóch sektorach (Badanie Sektorowe I), polegających na:

 

·       realizacji pilotażu narzędzi badawczych

 

·       oraz przeprowadzenia badania właściwego w postaci badania jakościowego zrealizowanego techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) ze wskazanymi grupami respondentów, w branży motoryzacji w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach, organizacjach branżowych, oraz  branżowych instytucjach szkoleniowych

 

 

 

II          Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału

 

1.      Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w działaniach dotyczących realizacji badań jakościowych, zwłaszcza w zakresie badań pracodawców i pracowników.

 

2.      Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru drogą telefoniczną lub mailową.

 

3.      Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami.

 

 

 

III         Cel i przedmiot dialogu technicznego

 

 Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 – wersja robocza opisu przedmiotu zamówienia) dotyczących:

1.      adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;
2.      zakresu działań podmiotu realizującego zamówienie;
3.      kompetencji podmiotu realizującego zamówienie;
4.      wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;
5.      zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;
6.      harmonogramu prac;

7.      szacunkowych kosztów zamówienia. 

IV        Zasady prowadzenia dialogu technicznego

 

1.      Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

 

2.      Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą.

 

3.      Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

 

4.      Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 06 kwietnia 2018 r.

 

5.      Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

 

6.      Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie deklaracji uczestnictwa złożonej drogą telefoniczną lub mailową. Do dialogu technicznego zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunek wskazany w części II Ogłoszenia.

 

7.      Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań seminaryjnych/konsultacyjnych lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie ustalona indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.

 

8.      Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

 

9.      Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

 

10.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

 

11.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

 

12.   W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

 

 

 

V         Deklaracja uczestnictwa w dialogu technicznym

 

1.       Deklaracje należy składać w terminie do dnia 26 marca 2018 r. w następujących formach:

 

a.       telefonicznie, na nr tel. (22) 24 17 187,

 

b.       drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

  

 

VI        Informacje dodatkowe

 

1.       Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał zgłoszenia o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od których otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego.

 

2.       Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.       Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

 

4.       Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (OPZ Badanie Sektorowe I wersja robocza.docx)02. OPZ Badanie Sektorowe I wersja robocza[2018-03-19]62 Kb