Zakup sprzętu komputerowego dla projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”.

 

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 14).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 25.04.2018  

Data udostępnienia:25.04.2018  Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje skorygowaną  wersję informacji odczytanych   podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 13). Korekta dotyczy ceny oferty nr 2 w wykazie. 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza   

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 12.04.2018
Data udostępnienia: 12.04.2018

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 13).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza   

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 11.04.2018
Data udostępnienia: 11.04.2018


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw 3. 

 

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017.1479) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje pytania jakie wpłynęły w odniesieniu do przedmiotowego postępowania, oraz odpowiedzi Zamawiającego (patrz załącznik nr 11).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-04-10
Data udostępnienia:2018-04-10
Data modyfikacji:

 Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw 2. 

 

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017.1479) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje pytania jakie wpłynęły w odniesieniu do przedmiotowego postępowania, oraz odpowiedzi Zamawiającego (patrz załącznik nr 10).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-04-09
Data udostępnienia:2018-04-09
Data modyfikacji:


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert

 

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017.1479) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje pytania jakie wpłynęły w odniesieniu do przedmiotowego postępowania, oraz odpowiedzi Zamawiającego (patrz załącznik nr 6).

Jednocześnie Zamawiający w trybie określonym w ust. 4 cytowanego artykułu ustawy dokonuje modyfikacji przedmiotu zamówienia. Szczegóły modyfikacji w załączniku nr 6, oraz zmodyfikowanych plikach (wersja z  04.04.2018)

b) załącznik nr  7 do SIWZ - OPZ - Załącznik nr 7     

c)  załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Załącznik nr 8

  

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 – w związku z udzielonymi odpowiedziami oraz modyfikacjami SIWZ dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.

 Nowy termin to 11.04.2018 godz. 12.00. Otwarcie w tym samym dniu o godz. 12.30. 


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-04-04
Data udostępnienia:2018-04-04
Data modyfikacji:


Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ

 

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017.1479) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje dodaje do zakresu przedmiotu zamówienia zakup 5 licencji programu MS Visio, w związku z tym ulegają odpowiedniej zmianie:

a)   załącznik nr 5 do SIWZ - formularz ofertowy - Załącznik nr 3

b)     załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Załącznik nr 4 

c)     załącznik nr  7 do SIWZ - OPZ - Załącznik nr 5


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-03-29
Data udostępnienia:2018-03-29
Data modyfikacji:


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


Zakup sprzętu komputerowego dla projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”. 

 

Znak sprawy: IBE/16/2018

 
               

Termin składania ofert upływa w dniu 06.04.2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-03-27
Data udostępnienia:2018-03-27
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje