Organizacja wydarzeń, seminariów, szkoleń, warsztatów, briefingów prasowych – w 2 częściachWykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 09).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 11.06.2018  

Data udostępnienia:11.06.2018 

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert w części nr 2. Unieważnienie postępowania w części nr 2.

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o unieważnieniu postępowania w części 2. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza    

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 25.05.2018
 

Data udostępnienia: 25.05.2018 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 7).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza    

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 25.05.2018
Data udostępnienia: 25.05.2018


Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ

 

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017.1479) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ  w zakresie dokumentów wymaganych do udokumentowania warunków udziału.

W paragrafie 6 ust. 8 po pkt. 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

 

10.  wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem o wysokości średniorocznego zatrudnienia wg. wzór stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.


W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, zważywszy że zmiana nie ma wpływu na przygotowanie oferty, gdyż dokument ten, zgodnie z art. 26 ust. 1 wymagany jest po terminie składania ofert a ustawa przewiduje adekwatny czas na jego złożenie - tj. 10 dni od wezwania, zamawiający nie dokonujemy przesunięcia terminu składania ofert.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-05-24

 

Data udostępnienia:2018-05-24

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1. 

 

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017.1479) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający publikuje pytania jakie wpłynęły w odniesieniu do przedmiotowego postępowania, oraz odpowiedzi Zamawiającego (patrz załącznik nr 6).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-05-07
Data udostępnienia:2018-05-07

Wykonawcy

Modyfikacja ogłoszenia

Zamawiający, w konsekwencji poniższych modyfikacji SIWZ publikuje - sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu(załącznik nr 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 27.04.2018 

 

Data udostępnienia: 27.04.2018Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ

Zamawiający  w trybie art. 38 ust. 4 ustawy, niniejszym  dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ, polegającego na zmianie trybu  i formy składania  dokumentu JEDZ. (patrz załącznik 3). 
Publikujemy jednocześnie ujednoliconą wersję SIWZ. (załącznik nr 4).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 27.04.2018 
Data udostępnienia: 27.04.2018  


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Organizacja wydarzeń, seminariów, szkoleń, warsztatów,

briefingów prasowych – w 2 częściach


   Znak sprawy: IBE/14/2018


Termin składania ofert upływa w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-04-24
Data udostępnienia:2018-04-24
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje